CẢM TẠ

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

(xem theo từng năm, bấm vào bên dưới)

 

NĂM 2024   |   NĂM 2023

NĂM 2022   |   NĂM 2021

NĂM 2020   |   NĂM 2019

NĂM 2018   |   NĂM 2017

NĂM 2016   |   NĂM 2015

NĂM 2014   |   NĂM 2013

NĂM 2012   |   NĂM 2011  

NĂM 2010   |   NĂM 2009

 

 

 

 

 


 

T̉A SOẠN CHÁNH PHÁP:

Đặt tại Chùa Bát Nhă, thành phố Santa Ana, California. Địa chỉ:

4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92704. U.S.A.

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 02/22/24