CẢM TẠ

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

NĂM 2011:

 

Tháng 12.2011

Chùa Trúc Lâm $300

Đỗ Hữu Chí $100

Phạm Giao $40

Trần Ngọc Chơn $40

Hoàng Kiêm Ngô $20

Lê Như Thưởng $300

Sa-di Tâm Định $40

Tôn nữ Đoàn Giao $100

Chúc Nguyễn $50

Tracy Hoàng $30

Châu Lê $50

Brodard Restaurant $3,200

Phạm Toàn Lợi $30

Nguyễn Minh Vân $100

 

 

Tháng 11.2011

Chùa Cổ Lâm $1,200

Ngô thị Mỹ $100

Ng. Xuân Yến $100

Trương T Minh $100

Phương Hồ $60

Lê Duy Nam $20

Hoa Đạo $40

Hồ Hữu Lâm $40

SD. Tâm Định $40

Lê T. Trương $50

Trần Hoàng Phi $30

Lê Trương $50

Lê V. Thấm $100

Mạch Yến Phương $38

 

Tháng 10.2011

Phật Học Viện Quốc Tế $2,500

Chùa Linh Mụ Hải Ngoại $1,000

Anh Nguyễn $30

Bé Nguyễn – Dũng Lư $60

Harry Hùng Tr. $50

Mạch B́nh Nam $20

Thanh Viễn – D. Tâm $50         

 

Tháng 9.2011

HT. Thích Thái Siêu $300

Ái Lan & Trần Dật $50

Tú Trần $20

Vân Nguyên $50

Thiện Phương $10

Vơ Kim Cúc $50

 

Tháng 8.2011

Chùa Phật Tổ $1,200

Chùa Xá Lợi $300

Hoàng K. Ngô $20

Minh Lê $50

Toàn Lợi $20

Vơ Doăn Nhẫn $20

Vinh Brown $50

Lê Duy Nam $20

Chùa Tam Bảo (OK) $50

Sa di Tâm Định $20

Brodard Restaurant $1,000

Đào Mỹ Phụng $30

Hoàng Mai Đạt $100

Ngô Phương Chi $30

Thảo Nguyễn $100

Mă Quang $50

Nguyễn Chúc Tân $50

Vơ Thị Diệp (FL) $100

Mai Xuân Diệu (LA) $100

 

Tháng 7.2011

HT. Thích Tín Nghĩa $2,200

Thiền Tịnh Buddhist $100

Ns. Tuệ Từ $120

Nguyễn Lương Sơn $50

Ngô thị Phương $50

Ng Thu Hương $100

Lê Trương $30

Ngô L. Hồng $20

Tôn Thất Khâm $20

Nam Nguyễn $100

 

Tháng 6.2011

HT. Thích Thắng Hoan $100 (domain name)

HT. Thích Tín Nghĩa $200 (website)

HT. Thích Nguyên Trí $250 (website)

TT. Thích Minh Dung $500

Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên $360

Thái Kế An $100

Trần Thị Cát Tường $100

Phạm Thị Tâm $60

Phan Thị Bội $50

Hoàng K. Ngô $20

Kiều Mộng Hà $50

Vũ Tiến Lập $100

 

Tháng 5.2011

HT. Thích Thái Siêu (CA) $250

HT. Thích Nhật Quang $200

Chùa Thiên Ân $100

Chùa Pháp Vũ (FL) $300

Nhật Trí B - Chiếu Tịnh Hương (FL) $50

Tịnh Thủy (CA) $50

Tâm Huỳnh $100

Nguyễn Ánh Tuyết $25

Mă Ngọc Anh $100

Hoàng K. Ngô $20

Tâm Đăng Lan Trần $50

Lê Trung Trực $20

Vũ $5

Gia đ́nh Keith Ng. $200

Ng. V. Vượng $20

Bổn Duyên $30

Lê Trương $5

Hồng Ng. $30

 

Tháng 4.2011

HT. Thích Thông Hải $1,300

Mă Ngọc Anh $100

Kiệt Văn $50

Dr. Nguyễn Thanh Giản $200

Quảng Châu $20

Diệu Triệu $10

Brodard Restaurant $1,000

Toàn Lợi $20

Hoàng Kiêm Ngô $20

Huệ Hạnh $50

Trần Quư Hùng $100

Trương T. Minh Pd. Nguyên Hiền $50

Tuấn Q. Nguyễn (CA) $100 (hồi hướng công đức cho Nguyễn Minh Hoàng).

 

Tháng 3.2011

Cố HT. Thích Trí Chơn $1,300

HT. Thích Nguyên Siêu (CA) $1,300

TT. Thích Nhật Trí (FL) $1,200

Chùa Quang Minh (IL) $400

Sa-di Tâm Định $20

Nguyễn Kiều (CA) $30

Nguyễn Chúc (CA) $50

Diệu Minh (CA) $20

Vinh Vũ (CA) $5

Diệu Cầm (FL) $100

Đạo hữu Ḥa (CA) $40

 

Tháng 02.2011

Chùa Pháp Hoa (KS) $300

Nguyễn Hữu Đĩnh $37

Mạch B́nh Nam $30

Lê Trung Trực $20

Hoàng K. Ngô $20

Phạm Giao $30

Sa-di Tâm Định $20

Lê Như Thưởng $200

Cư sĩ Liên Hoa (TX) $200

 

Tháng 01.2011

TT. Thích Tuệ Uy (CA) $1,000

Chùa Trúc Lâm (Chicago) $300

Chùa Tam Bảo (Oklahoma) $100

Nguyễn Lương Quyên $50

Nguyên Bé $36

Nguyễn V. Vượng $30

Phạm thị Lệ Hiền $100

Mạch B́nh Nam - Quảng Thành $30

 

 

Ban Chủ Trương Chánh Pháp

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 04/05/14