YỂM TRỢ BÁO CHÁNH PHÁP

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quư Phật tử và bạn đọc gần xa,

Nhằm phổ biến giáo lư Giác ngộ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và tạo mối dây liên hệ tinh thần giữa Phật giáo đồ khắp nơi, báo Chánh Pháp ra đời từ tháng 5 năm 2009. Dù mới  có mặt trong một thời gian ngắn, báo Chánh Pháp đă nhanh chóng tạo được niềm tin cậy và yêu thích của bạn đọc, xuất gia hay tại gia.

Tuy vậy, để báo Chánh Pháp được duy tŕ và phát triển trên đường dài, Ban Chủ Trương chúng tôi mong mỏi được sự yểm trợ sâu rộng của chư tôn đức và quư phật-tử qua các phương thức sau:

  • Chư tôn đức Tăng Ni và quư văn thi hữu xin đóng góp bài vở, gửi về ṭa soạn (nội dung liên quan Phật giáo, Văn Hóa, Xă Hội, Từ Thiện…)
  • Quư phật-tử có thương vụ xin đăng quảng cáo để ủng hộ
  • Quư phật-tử đồng hương xin phát tâm ủng hộ mỗi vị $5 một tháng (để trang trải cước phí gửi báo đi khắp nơi)
  • Giới thiệu báo Chánh Pháp đến thân nhân, bằng hữu, bạn đạo khác.

Sự yểm trợ của chư tôn đức, văn thi hữu và bạn đọc sẽ giúp cho nội dung báo Chánh Pháp ngày càng phong phú, đặc sắc hơn, giúp chúng tôi vượt qua những trở ngại tài chánh để nuôi dưỡng tờ báo dài lâu, góp phần hoằng dương Phật đạo.

Thành thật tri ân chư liệt vị.

Tỳ kheo Thích Nguyên Trí

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12