CẢM TẠ

 

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

 

Tháng 02.2021

 

TT. Thích Minh Phước $100; Sa Di Tâm Định $40; Bs. Connie K. Nguyễn $100; Mai Văn Định $100; Trương Văn Của $100; Nhẫn Lê $70; Katie Hà Văn $100; Nguyễn Thị Khánh Minh $100; Nguyễn Thị Kim Hồng $100; Phan Thị Ngọc Sa $100; Uyên Lê $30; Hoàng Diễm Hậu $60; Kim Chi Hồ $100; Gia đ́nh Không Hân (OR) $1000 (hồi hướng công đức kỳ siêu Hương linh Không Hoan Thái Kế An)...

 

 

Tháng 01.2021

 

Bs. Connie Nguyễn $100; Diệu Viên $300; Chùa Hương Sen $100; Mai Văn Định $50; Hồ Thanh Nhă $16; Lê Xuân Trí $100; Đàm Q. Hiền, M.D. $150; Nguyễn Bích Thủy $60; Behy Yến Liên $60; Ngô Thị Minh $60; Huỳnh Xuân $100; T. Quách $120; Mă Anh $160; Bạch Tuyết Mai $100...

 

 

 

Ban Thư Kư Chánh Pháp

 

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 01/18/22