BÁO ĐĂ IN

 

Số 133, tháng 12 năm 2022

 

Số 132, tháng 11 năm 2022

 

Số 131, tháng 10 năm 2022

 

Số 130, tháng 9 năm 2022

 

Số 129, tháng 7 năm 2022

 

Số 128, tháng 7 năm 2022

 

Số 127, tháng 6 năm 2022

 

Số 126, tháng 5 năm 2022

 

Số 125, tháng 4 năm 2022

 

Số 124, tháng 3 năm 2022

 

Số 123, tháng 02 năm 2022

 

Số 122, tháng 01 năm 2022

 

 

MỜI ĐỌC BÁO CỦA NHỮNG NĂM TRƯỚC:

 

NĂM 2021

NĂM 2020

NĂM 2019

NĂM 2018

NĂM 2017

NĂM 2016

NĂM 2015

NĂM 2014

NĂM 2013

NĂM 2012

NĂM 2011

NĂM 2010

NĂM 2009

 

 


 

T̉A SOẠN CHÁNH PHÁP:

Đặt tại Chùa Bát Nhă, thành phố Santa Ana, California.

Địa chỉ:

4717 W. First Street

Santa Ana, CA 92704. U.S.A. 

Tel.: (714) 571-0473

 

 Chủ nhiệm:  HT. Thích Nguyên Trí

 Trị sự: ĐĐ. Thích Quảng Hiếu

 Thư kư:  ĐĐ. Thích Đồng Thiện

 Thủ quỹ:  Ni sư Thích Diệu Tánh

 Chủ bút:  Vĩnh Hảo

Với sự cọng tác của chư tôn đức Tăng Ni và văn thi hữu tán đồng chủ trương của Chánh Pháp.

 

  

LIÊN LẠC:

 

Ngân/chi phiếu đặt báo hoặc ủng hộ, xin gửi:

CHÁNH PHÁP

11502 DANIEL AVE.

GARDEN GROVE, CA 92840 – U.S.A.

 

Bài vở:  baivochanhphap@gmail.com

Chủ bút:  www.vinhhao.info / vinhhao@vinhhao.info

 

Quảng cáo/Phát hành:

(714) 638-0989

(714) 266-4171

 

PHIẾU ĐẶT MUA BÁO CHÁNH PHÁP:

(bấm vào để in)

MS Word   /   PDF

 

 

www.chanhphap.net

www.chanhphap.org

www.chanhphap.us