BÁO ĐĂ IN

 

Số 145, tháng 12 năm 2023

 

Số 144, tháng 11 năm 2023

 

Số 143, tháng 10 năm 2023

 

Số 142, tháng 09 năm 2023

 

Số 141, tháng 08 năm 2023

 

Số 140, tháng 07 năm 2023

 

Số 139, tháng 06 năm 2023

 

Số 138, tháng 05 năm 2023

 

Số 137, tháng 04 năm 2023

 

Số 136, tháng 03 năm 2023

 

Số 135, tháng 02 năm 2023

 

Số 134, tháng 01 năm 2023

 

 

MỜI ĐỌC BÁO CỦA NHỮNG NĂM TRƯỚC:

 

NĂM 2022

NĂM 2021

NĂM 2020

NĂM 2019

NĂM 2018

NĂM 2017

NĂM 2016

NĂM 2015

NĂM 2014

NĂM 2013

NĂM 2012

NĂM 2011

NĂM 2010

NĂM 2009

 

 


 

T̉A SOẠN CHÁNH PHÁP:

Đặt tại Chùa Bát Nhă, thành phố Santa Ana, California.

Địa chỉ:

4717 W. First Street

Santa Ana, CA 92704. U.S.A. 

Tel.: (714) 571-0473

 

 Chủ nhiệm:  HT. Thích Nguyên Trí

 Trị sự: ĐĐ. Thích Quảng Hiếu

 Thư kư:  ĐĐ. Thích Đồng Thiện

 Thủ quỹ:  Ni sư Thích Diệu Tánh

 Chủ bút:  Vĩnh Hảo

Với sự cọng tác của chư tôn đức Tăng Ni và văn thi hữu tán đồng chủ trương của Chánh Pháp.

 

  

LIÊN LẠC:

 

Ngân/chi phiếu đặt báo hoặc ủng hộ, xin gửi:

CHÁNH PHÁP

11502 DANIEL AVE.

GARDEN GROVE, CA 92840 – U.S.A.

 

Bài vở:  baivochanhphap@gmail.com

Chủ bút:  www.vinhhao.info / vinhhao@vinhhao.info

 

Quảng cáo/Phát hành:

(714) 638-0989

(714) 266-4171

 

PHIẾU ĐẶT MUA BÁO CHÁNH PHÁP:

(bấm vào để in)

MS Word   /   PDF

 

 

www.chanhphap.net

www.chanhphap.org

www.chanhphap.us