Thị hiện

 

Thủy Lâm Synh

 

 

Như vầng trăng sáng tỏ

Như thiều quang rạng ngời

Thích Ca Ngài thị hiện

Bậc đại giác ra đời

 

Ngài không là vị thánh

Cũng chẳng phải thần linh

Ư xuất trần dơng mănh

Tu chứng quả vô sinh

 

Trần gian đầy bóng tối

Nhân loại vốn tham si

Người khai đường dẫn lối

Ươm hạt giống từ bi

 

Từ khi Ngài xuất hiện

Gieo ánh đạo nhiệm mầu

Cơi Ta Bà tắm gội

Được giáo lư thâm sâu

 

V́ nhân duyên thị hiện

Đem từ ái, vị tha

Mong truyền thừa chánh pháp

Ngài – Phật tồ Thích Ca

 

Nguyện một ḷng theo Phật

Thề hộ đạo, giúp đời

Xin chừa các việc ác

Làm việc lành mà thôi.

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10