LƯ SẮC –KHÔNG

 

 

1.

 

Tọa đàm hí tiếu lư Sắc - Không,

Vạn pháp diệt sinh bổn thị đồng,

Bất ngộ chơn thường:  Không tức sắc,

Đốn siêu giác quả:  Sắc tức không.

Liễu nhiên sanh tử tùy mộng ảo,

Ngộ lư hữu vô diệc dung thông.

Trú dạ lục thời quán như thị,

Sắc - Không phi dị, tổng giai không.

 

Mạnh thu Bính tuất – PL. 2550 - 2006

 

 

 

2.

 

Ngồi buồn tính nhảm chuyện Sắc-Không,

Lên xuống, vào ra đă mấy lần?

Lục đạo tử sinh:  mê là có,

Vạn duyên buông xả:  ngộ thành không.

Hồng trần ràng buộc:  Không hóa Sắc,

Niết bàn triệt ngộ:  Sắc tức Không.

Đă ngộ Sắc-Không:  là bất nhị,

C̣n chi đâu nữa chuyện:  Sắc-Không?

 

Pl. 2550 - 2006 - Mạnh thu Bính tuất

 

 

HT. THÍCH TÍN NGHĨA

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10