Lời thưa của tác giả: Cách nay 36 năm, giới đàn Phước Huệ tổ chức tại Phật học viện Hải Đức Nha Trang vào các ngày 18, 19 & 20 tháng 9 năm 1973. Chư vị giới tử từ giới đàn này có mặt trong tất cả các giáo hội trong và ngoài nước, và đương là những bậc lănh đạo của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Được biết một số vị giới tử của giới đàn Phước Huệ cũng có mặt trong Ngày Về Nguồn—Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ III năm nay. Ngày Về Nguồn—Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư do Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại tổ chức 3 năm vừa qua ngẫu nhiên trùng hợp vào các ngày 18, 19, 20 & 21 tháng 9 hàng năm. Tuy giới đàn và lễ hiệp kỵ là hai đại lễ khác nhau về h́nh thức, nhưng nội dung vẫn là sự truyền đăng tục diệm, trở về với bản thể thanh tịnh của Tăng-già để tuyên dương Chánh Pháp. Cảm động với nỗ lực của chư tôn đức Tăng Ni hầu tạo sự ḥa hợp, thanh tịnh của Tăng-đoàn trước những quấy phá của ma quân, xin kính dâng bài thơ cũ của 36 năm trước để bày tỏ ḷng qui ngưỡng.

 

 

Khai  Đạo

 

Gió Tháp lướt nâng Từ Vân kết tụ

Phước Huệ Giới-đàn Thích-tử hợp dung

Đồng nấu kiên tŕ, Đá luyện lao lung

Mang tâm pháp trước linh đàn thọ giới…

Cửa tịch tĩnh mười phương về một lối

Chung ba miền giác lộ bước thênh thang

Gươm Đại Thừa phăng sáu nẻo hoang mang

Cờ Tịnh Độ diệt ba căn khủng khiếp.

Ư đẹp Lầu Chi khởi từ Lộc Uyển

Hơn hai ngàn năm bất biến Kim Cương.

[Sương mong manh phô diễn cảnh vô thường

Mây huyễn hoá phất phơ t́nh hữu lậu

Nẻo thỏ đường dê nhạc trần tiết tấu,

Tâm phàm phu chưa chợt tỉnh cơn mê

Thây chất cao non hí lộng tṛ hề,

Hơi nguyên tử trá h́nh mây gấm vóc]

Suối Thập Thiện chuyển trong ḍng bạch ngọc

Nguồn uyên nguyên Bồ Tát hạnh luân lưu…

Khe Sa-Di phiến thạch lọc Luân Hồi

Mây hoá độ nghiêng soi vùng Bản Thể.

Thác giới Tỳ-Kheo hiện bày Chơn Đế

Ôi, Khe, Nguồn, Suối, Thác chuyển về khơi.

Mà đại dương Chư Phật rộng muôn đời

Tâm vô thỉ mở chân từ tiếp nhận…

Lộng nếp y vàng viền khâu Bách Nhẫn

Gió Bi hoa rung động thuở Năm Ngàn

Sấm Tông-môn ba Tạng chớp rền vang

Thuyền Mật pháp cập giới đàn chủng nguyện.

Tŕ lục độ, độ sanh trầm ảo huyễn

Tứ nhiếp hành tiếp chúng luyến Vô minh.

Gánh báu tư lương hướng bước hành tŕnh

Thọ pháp phục ấn tâm lời diệu kệ:

“Thiện Tai Giải Thoát phục

Vô thượng Phước Điền Y

Thọ tŕ Như Lai mạng

Quảng độ chư Chúng Sanh.”

Quỳ vâng Pháp ngữ phụng hành

Dấu chân Ca-diếp bóng h́nh A-nan

Dư âm chúc lụy âm vang

Mở duyên Khai Đạo Giới-đàn độ sanh.

 

TÂM TẤN

(Đại Giới Đàn 19/09/1973 - Quư Sửu)

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10