Sông Ni-Liên-Thiền

 

 

Tự ngàn xưa, đến bây giờ,

Ḍng sông đưa nước lặng lờ ra khơi.

Bên bờ lau, sậy lả lơi,

Nghiêng theo ngọn gió, chơi vơi nắng chiều!

Bốn bề quang cảnh tịch liêu,

Nước trong lóng lánh, ph́ nhiêu đất bồi.

Thiên nhiên gợi cảm xa xôi,

C̣n đây cảnh củ, đâu rồi Người Xưa!

Không màng dăi nắng, dầm mưa!

Nước sông làm sạch, cỏ thưa làm giường,

Bỏ đi cuộc sống đế vương,

Quyết tâm thiền định, t́m phương pháp mầu:

Vô Thượng, Chánh Pháp, thâm sâu,

Con đường duy nhứt, dứt khâu nghiệp trần!

không c̣n sanh, diệt, khổ thân,

Tu Tâm Kiến Tánh, xuất trần Chơn Như!

 

 

 

NhỰt Thanh - TuyẾt NguyỄn

 

(Neranjan River, Gaya – India)

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 11/05/11