Chiếc Phong Cầm

 

Chiếc phong cầm ngn nga trong gi

Sắc v khng ngay giữ ph du

Như huyễn như thường nghe l lạ

Ci thin thai mộng vỡ v thường.

 

Tu Viện Đại Đăng, Bonsall, CA

09/17/2011

 

 

Tm ThưỜng ĐỊnh

 

 

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 11/05/11