TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI

 

THÔNG BẠCH NGÀY VỀ NGUỒN V

Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Đại Giới Đàn Quảng Đức

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lăo

Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Việt Nam hải ngoại,

 

Kính thưa quư liệt vị,

Trong Bảy Pháp Bất Thối, Đức Bổn Sư đă ân cần chỉ dạy: "Các Tỳ Kheo cần phải thường xuyên tụ họp và tụ họp đông đảo để giảng luận Chánh Pháp khiến cho có sự ḥa hợp trên dưới của các Tỳ Kheo" (Pháp thứ Nhất). "Các Tỳ Kheo sống an trú trên Chánh Niệm tạo thành một cộng đồng sinh động, khiến cho các bạn đồng tu từ những phương khác, nếu chưa đến th́ muốn đến, đă đến th́ muốn cùng sống và cùng tu tập trong sự an lạc" (Pháp thứ Bảy).

Kính thưa chư Tôn Đức,

Đă 4 năm qua, chúng ta ở hải ngoại đă cố gắng 4 lần sum họp, trước là Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ sư và Chư Thánh Tử Đạo và sau là có cơ hội gặp gỡ bàn thảo góp ư để xây dựng củng cố sinh hoạt của Tăng Đoàn mỗi ngày một sinh động và bền chắc như lời của Đức Thế Tôn đă chỉ dạy hơn 25 thế kỷ qua.

Năm nay, 2011, Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn lần thứ 5) được Đại Tăng ủy nhiệm cho Ḥa thượng Thích Tánh Thiệt viện chủ Chùa Thiện Minh (Lyon - Pháp quốc) đứng ra tổ chức. Đồng thời, nhân cơ hội có đầy đủ Chư Tôn Trưởng Lăo các Châu chấn tích quang lâm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu lấy quyết định sẽ tổ chức luôn một Đại Giới Đàn mang tên Quảng Đức để các giới tử xuất gia cũng như tại gia có cơ duyên đắc giới nhờ sự ḥa hợp của Tăng Già mười phương.

Ḥa Thượng Thích Tánh Thiệt Trưởng Ban Tổ Chức ngày Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư năm nay được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu ủy nhiệm luôn Trưởng Ban Kiến Đàn Đại Giới Đàn Quảng Đức 2011. Ḥa Thượng Trưởng Ban sẽ gởi đến Chư Tôn Đức thơ cung thỉnh cũng như tất cả văn kiện liên quan đến Lễ Hiệp Kỵ và Đại Giới Đàn. Xin thưa thêm : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đă tổ chức Đại Giới Đàn Liểu Quán lần thứ nhứt vào năm 1990. Đây là lần thứ hai, Đại Giới Đàn Quảng Đức cũng tổ chức tại Chùa Thiện Minh (Lyon - Pháp quốc) vào những ngày 8.9.10 và 11/9/2011.

Vậy, xin kính tŕnh Chư Tôn Đức Tăng Ni liểu tri. Và thành tâm Cung Thỉnh Chư Tôn Trưởng Lăo, Chư Thiền Đức Tăng Ni quang lâm chứng minh Lễ Hiệp Kỵ và Đại Giới Đàn Quảng Đức năm nay 2011, tại Lyon, Pháp quốc.

 

Kính cầu nguyện Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, phật sự viên thành.

 

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Bagneux, ngày 07/03/2011

Ḥa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu

Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam hải ngoại

 

CHÙA KHÁNH ANH: 14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE).

Tél : 01 46 55 84 44. Fax : 01 47 35 59 08. E-mail : khanhanh@free.fr

 

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12