GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

Vietnamese American United Buddhist Congregation

 HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM 

704 E. “E” street, Ontario, Ca 91764.USA .  Tel  & Fax: 909 - 986 – 2433

______________________

 

THÔNG BẠCH VU LAN P.L. 2554

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni quí Cư sĩ, Phật tử,

 

Kinh Phật dạy: “Tâm Hiếu là tâm Phật, hạnh Hiếu là hạnh Phật.” Hiếu ở đây được hiểu là ḷng hiếu kính, biết ơn và báo đền. Đối với người con Phật, việc báo ân không chỉ giới hạn nơi ân cha mẹ, mà nói cho đủ theo kinh Tâm Địa Quán, gồm có bốn ân nặng, đó là: ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia và ân chúng sanh.

Khi Đức Phật, cúi lạy đống xương khô, Ngài muốn khai thị cho chúng ta về hiếu hạnh đối với bốn ân này. Như vậy, nói tâm hiếu là cách nói khác của tâm bồ đề, tức là tâm nguyện làm lợi ích cho chúng sanh, mong cầu tất cả đạt được hạnh phúc chân thực, hướng về đạo quả giải thoát và giác ngộ.

Một cách cụ thể, người con Phật nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, nghĩ đến bốn ân nặng mà t́m cách báo đền.

- Đối với cha mẹ, một ḷng hiếu kính, phụng dưỡng, hướng dẫn hoặc tạo thuận duyên để cha mẹ tri nhận và thực hành Chánh Pháp, có được chánh mạng và chánh nghiệp ngơ hầu sống an vui, lợi lạc cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

- Đối với sư trưởng, một ḷng tôn quí, tri ân và noi gương những bậc giáo thọ, những nhà giáo dục, ở thế gian cũng như trong thiền môn, đă truyền dạy chữ nghĩa, kiến thức, kinh nghiệm, ngôn giáo hay thân giáo, để chúng ta có được chánh kiến, chánh tư duy mà vững tiến trên đường đời nẻo đạo.

- Đối với quốc gia nơi quê hương chôn nhau cắt rốn, phải báo ân bằng cách hết ḷng bảo vệ cơ nghiệp giang sơn do quốc tổ đă dựng nên, noi gương những bậc tiền nhân hữu danh hay vô danh trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đă mở nước, giữ nước, điều hành cai trị đất nước trong nền chánh trị vương đạo và công bằng để dân được an, nước được vững bền cường thịnh; đối với quốc gia mà người Việt ly hương nhận làm quê hương thứ hai, phải tận tâm góp sức bằng trí tuệ, khả năng và sự cần cù làm việc để xây dựng và cải thiện đời sống chung hạnh phúc, giàu mạnh.

- Đối với chúng sanh, nh́n rộng là tất cả hữu t́nh khắp các cảnh giới, nh́n hẹp là toàn thể nhân loại và chúng sanh trên hành tinh này, người con Phật vận dụng ḷng từ bi, thương xót và bảo hộ, khuyến khích và dẫn đạo, sao cho tất cả được thấm nhuần ân đức của Tam Bảo, phát khởi tâm bồ đề, hướng về an vui tối thượng.

Trong hiện t́nh bất an về chiến tranh, xung đột chủng tộc và tôn giáo, khủng hoảng kinh tế, đạo đức suy đồi của đất nước Việt Nam nói riêng, của toàn thế giới nói chung, người con Phật nên là những sứ giả của hiếu tâm, hiếu hạnh: thực hành hạnh thiểu dục tri túc để có thời gian và vật sản cứu giúp kẻ khác, vượt qua cơn suy thoái toàn cầu, cũng như góp phần bảo vệ môi trường xanh cho hành tinh; trải rộng ḷng từ bi và tinh thần bất hại để mưu cầu ḥa b́nh cho quốc gia và thế giới; áp dụng tâm vô úy để vượt thắng các nỗi sợ hăi, âu lo, khắc phục các tâm lư an phận, nhu nhược và thờ ơ trước những thảm trạng khổ đau của dân tộc và nhân loại.

Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, xin nhất tâm cầu nguyện và ngưỡng mong tinh thần báo ân trong ư nghĩa đích thực của lời Phật dạy sẽ được người con Phật khắp nơi cùng chúng tôi, đồng ḷng thực hiện. Được vậy th́ Tâm Hiếu sẽ nở bừng những cánh hoa thù thắng của Tâm Phật, tỏa hương cho dân tộc, nhân loại và khắp hữu t́nh chúng sanh.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh

 

California, Phật lịch 2554, ngày 12 tháng 8 năm 2010

T.M. Hội Đồng Giáo Phẩm

 Tỳ Kheo Thích Thắng Hoan

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12