GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

CHÁNH VĂN PH̉NG

704. East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  |  Tel. & Fax: (949) 986-2433

______________________________________________________

 

 

THÔNG BẠCH

 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN P.L. 2554

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

 

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,

Kính thưa quư thiện nam tín nữ Phật tử,

 

Cách nay đúng hai ngàn sáu trăm ba mươi bốn năm, Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất đă hóa thân làm thái tử, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia để thị hiện ra đời trong ḍng họ Thích Ca thuộc nước Ca T́ La Vệ ở phía Bắc Ấn Độ.

Dù sống trong cảnh giàu sang phú qúy nơi cung đ́nh của giai cấp Sát Đế Lợi, thái tử Tất Đạt Đa cũng đă thâm cảm được bản chất vô thường của vạn pháp được biểu hiện qua quá tŕnh sanh, lăo, bệnh, tử nơi kiếp người, và ngài cũng đă liễu ngộ được rằng con đường ly dục, tịch tịnh, thiền định và trí tuệ tối thắng sẽ giải quyết tận gốc mọi khổ đau cho con người và muôn loại chúng sinh. Chính v́ thế, thái tử Tất Đạt Đa đă quyết định từ bỏ cuộc sống thế tục để dấn thân vào cuộc hành tŕnh xuất gia tầm đạo trong núi tuyết Hy Mă Lạp Sơn. Sau bao nhiêu năm thực hành theo nhiều phương thức tu tập khổ hạnh mà không mang lại được cứu cánh, thái tử đă quay về lại chính ngài để mở tung kho tàng Như Lai Tạng trân quư vốn có sẵn trong mọi chúng sinh. Ngài đă nhập thiền định trong 49 ngày đêm dưới gốc cây Bồ Đề và thành tựu đạo quả giác ngộ và giải thoát khi ánh sao mai vừa ló dạng.

Trải qua trên bốn mươi lăm năm du hóa, đức Phật đem giáo pháp thâm diệu mà ngài đă thực chứng để d́u dắt những ai có thắng duyên. Giáo pháp ấy chứa đựng bốn nguyên lư căn bản, đó là: Một, bản chất của cuộc đời là vô thường, khổ năo; Hai, sự thống khổ của chúng sinh bắt nguồn từ vô minh được biểu hiện qua các dạng thức tham, sân, si, v.v…; Ba, sự đau khổ của nhân sinh chắc chắn được tận diệt để đạt đến an lạc niết bàn vĩnh viễn; Bốn, có phương thức hữu hiệu để diệt khổ và đạt niết bàn đó là con đường tu tập của Bát Chánh Đạo, của Thập Nhị Nhân Duyên, và của Lục Độ.

Cho đến nay, sau hơn hai ngàn năm trăm năm, con đường giác ngộ và giải thoát mà đức Phật đă thực chứng vẫn c̣n có giá trị thực tiễn và hữu hiệu vượt thời gian trong công cuộc dứt trừ khổ đau và kiến lập an lạc, giải thoát, ḥa b́nh, hạnh phúc cho từng cá nhân con người và cộng đồng xă hội.

Trong kho tàng pháp bảo vô giá mà đức Phật để lại, trí tuệ và từ bi là hai yếu tính then chốt nhất để giúp con người xây dựng cuộc sống an lạc, giải thoát, ḥa b́nh và phát triển. Trí tuệ để quán chiếu sâu vào bản chất mọi sự việc và cũng để soi sáng nhận thức thường nghiệm hầu bỏ ác, làm lành, khai phóng sáng tạo và trực ngộ chân tánh. Từ bi để mở rộng t́nh thương thâm cảm nỗi đau của chúng sinh mà xả thân cứu giúp, và cũng để hóa giải mọi tranh chấp thị phi chỉ mang lại sự bất an và khổ năo cho mọi người.

Tưởng niệm ngày Đản Sinh của đức Phật, ngoài việc xưng tụng sự ra đời hy hữu của ngài đă mang lại lợi lạc vô biên cho chúng sinh, người Phật tử chúng ta c̣n phải nỗ lực không ngừng noi gương ngài tiếp tục sự nghiệp chuyển vận bánh xe Chánh Pháp lưu chuyển măi trên thế gian và góp phần xây dựng, phát triển cuộc sống an lạc, giải thoát, ḥa b́nh, và tiến bộ cho cộng đồng xă hội.

Đó cũng chính là sứ mệnh thiêng liêng và cao cả mà Phật Giáo với tư cách là một trong những tôn giáo lớn của nhân loại có thể đóng góp cho xă hội nhân quần. Sứ mệnh đó là nhắm vào mục đích chăm sóc đời sống đạo đức và tâm linh của con người. Dù đời sống đạo đức và tâm linh không biểu hiện cụ thể như đời sống vật chất, nhưng con người không thể sống thiếu nó, và nó là nền tảng không ǵ thay thế được trong việc ổn định và phát triển cuộc sống an lạc, hạnh phúc, và tiến bộ của từng cá nhân cũng như cộng đồng xă hội.

Làm được như vậy, chúng ta mới mong có thể báo đáp phần nào đối với ân đức giáo hóa cao sâu vô lượng của đức Phật.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thùy từ chứng giám.

 

California, Phật Lịch 2554, ngày 26 tháng 4 năm 2010

T.M Hội Đồng Giáo Phẩm

Chánh Văn Pḥng

(ấn kư)

Sa Môn Thích Thắng Hoan

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12