Vu Lan nhớ về:

 

THẦN LỰC CHÚNG AN CƯ

 

Điều ngự tử Tín Nghĩa

 

 

 

            Vu lan là ngày Chúng Tăng tự tứ. Ngày chư Tăng măn hạ sau ba tháng tịnh tu. Ngày chư Phật hoan hỷ là đệ tử của ngài đă thâm giữ tịnh giới. Dù Phật c̣n tại thế hay đă diệt độ, đệ tử của ngài vâng giữ Ba la đề mộc xoa là bằng vào sự An cư Kết hạ.

            Do đó, hàng năm, Tăng Ni nói chung là Tăng đoàn dù ở bất cứ trú xứ nào cũng đều có an cư kết hạ theo luật Phật. Tuy thế, đạo Phật là đạo tùy duyên và hợp với khế lư, khế cơ.

            Ở hải ngoại không thể an cư đúng 90 ngày như Việt nam từ rằm tháng Tư đến rằm tháng Bảy ta và theo luật định được, nên phải tùy theo Phật sự và hoàn cảnh sinh hoạt mà chư Tăng tùy hỷ để kết giới an cư. Đa phần ở hải ngoại, tức là xứ tây phương như Âu Mỹ th́ vấn đề an cư có thể tối đa 15 ngày và trung b́nh là 10 ngày, có những Già lam th́ một tháng và sau mùa Phật đản. V́ ở hải ngoại, tổ chức Đại lễ Phật đản vào hai ngày cuối tuần. Những chùa có chư Tăng hướng dẫn th́ tương đối gần ngày Phật đản hơn, c̣n những chùa không có chư Tăng th́ phải tùy thuận sự sắp xếp của vị Tăng mà chùa cung thỉnh được, nên được gọi là Mùa Phật Đản và Mùa Vu Lan.

            An cư rất quan trọng. Ngày đức Phật c̣n tại thế, Ngài chế ra cho Tăng đoàn An cư là mục đích thúc liễm thân tâm, củ soát lại tất cả những hành động về cả ba hành nghiệp thân khẩu ư của chính bản thân ḿnh trong suốt thời gian chín tháng đi bố giáo;  kế dĩ, khi an cư được trực tiếp từ kim khẩu của đức Phật hay những bậc Tăng trưởng A la hán hướng dẫn những lời dạy mới, những phương thức bố giáo mới để phù hợp với quần sanh. Bởi thế, phát tâm làm một vị Tăng không an cư, không coi trọng vấn đề an cư th́ như trong kinh thường dạy:  Ngụy tác tác sa môn, tâm phi sa môn là như vậy. Phải ư thức rất rơ ràng:  Tăng đoàn là giáo sản của Giáo hội, Tăng đoàn yếu kém, giới luật không nghiêm minh th́ giáo hội không bền vững và dễ dàng đi theo thế tục, rồi từ đó thế tục hóa cuộc sống, thế tục hóa giáo hội, tức là Tăng đoàn chỉ có h́nh thức mà không có nội dung, chất lượng của chánh pháp.

            An cư kết hạ là tự thân củng cố nội lực, giữ ǵn tịnh giới, phẩm hạnh phải được sạch trong, biết vận dụng sức mạnh của sự tự giác;  luôn phải hướng thượng và hướng thiện;  cũng c̣n mục đích chính là tự sám hối và biết lắng nghe, không tự ái, tự măn, động thân phát ư. Được vậy chính là ư nghĩa của An cư kết hạ;  bằng ngược lại, đem tâm phóng túng, chưa vào hạ đă có cái tâm vọng cầu xin xuất hạ, chưa làm lễ khai kinh tụng đă mong chóng hồi hướng, … Cùng đại chúng tŕ tụng kinh chú th́ kêu than là tụng quá dài, chưa sám lễ th́ kêu vang lạy nhiều, mới tọa thiền chưa dứt câu niệm Phật th́ bảo là ngồi lâu, chưa đến sáng thứ hai đă mong đến chiều thứ bảy;  với bản tâm ở ngoài giới trường an cư của đại chúng, mang h́nh tướng sa môn chạy rong ngoài đường thuộc loại tâm viên ư mă, thử hỏi làm sao mà an tịnh cho thân, cho tâm của chính ḿnh. Ḿnh chưa tự độ làm sao độ tha?  Tự thân nội lực không có, tài không có, đức không có, không tự cứu được ḿnh th́ đừng mong cứu được ai;  đừng mong gom càn khôn để làm lượng, đừng mong t́m kiếm những chức vị hăo huyền, giống như lông rùa, sừng thỏ th́ chỉ làm con dê tế thần không hơn không kém.

            Giữa bối cảnh pháp nhược ma cường như hiện nay, một vị Tăng sĩ không nên xem nhẹ vấn đề An cư Kết hạ, không nên hướng ngoại mà mất đi ư nghĩa cao cả của chí nguyện phát tâm xuất gia lúc ban đầu;  đánh mất đi cái hùng tâm dũng chí khi khoác vào ḿnh với danh xưng là hàng phục chúng ma, thiệu long thánh chúng... Thấy được điều này là không ỷ thị, không trả giá, như là nếu muốn tôi làm th́ phải thế này, thế nọ;  mà phải biết việc ḿnh đang làm là một Thích tử. Tất cả chỉ v́:  Thượng cầu hạ hóa.

            Ư thức được những ư thô thiển trên đây, Tăng đoàn Hoa kỳ đă được Phật Học Viện Quốc Tế bảo trợ, quy tụ 138 vị Tăng Ni (gồm 49 Tỷ kheo, 05 Sa di, 60 Tỷ kheo ni, 07 Thức xoa và 08 Sa di ni)

            *.- Sau đây là danh sách chư tôn đức Tăng Ni có mặt tại Già lam Phật Học Viện Quốc Tế tham dự an cư :      

            Quư Ḥa thượng:  Thắng Hoan, Trí Chơn, Nguyên Lai, Phước Thuận, Tín Nghĩa, Từ Diệu, Nguyên An, Nguyên Trí, Thái Siêu, Tâm Vân,

            Quư Thượng tọa:  Nguyên Siêu, Nhật Quang, Phước Tịnh, Thông Hải, Nhật Trí, Đồng Trí, Nhật Huệ, Định Quang, Tuệ Uy, Phước Nghĩa, Tâm Thành, Nguyên Hải, Huệ Sơn,

            Quư Đại đức :  Quảng Điền, Từ Hạnh, Hải Thông, Nguyên Chánh, Thiện Lợi, Minh Hạnh, Tâm Đạt, Pháp Tánh, Chúc Tánh, Quảng Thiện, Thiện Đạo, Minh Chánh, Chúc Hiền,  Quảng Nghiêm, Thiện Đức, Phước Hội, Khánh Quang, Phước Lạc, Quảng Thường, Tịnh Hạnh,  Quảng Thuận, Quảng Định, Minh Dật, Khánh Minh, Quảng Văn, Quảng Từ,

            Quư Sa di :  Thiện Huệ,  Quảng Hỷ, Nhuận Đức, Phổ Minh, Tâm Định.         

            Quư Ni :  Như Nguyện, Như Bổn, Như Định, Hà Liên, Như Nhẫn, Trung Thiên, Giới Hương, Minh Huệ, Minh Phước, Phước Châu, Nguyên Bổn, Nhật Nhan, Như Thuận, Như Bảo, Đàm Khánh, Diệu Tánh, Đức Thường, Tuệ T, Quảng Tịnh, Như Hiền, Diệu Ngộ, Huệ Thiện, Nhật Hoa, Tánh Không, Như Bảo, Nguyên Hương, Như Ngọc, Nguyên Ư, Tâm Từ, Viên Tịnh, Liên Thi, Như Thành, Lệ Ư, Trung Châu, Huệ Thông, Đàm Khánh, Như  Tín, Quảng Bát, Chơn Như, Viên Quang, Viên Đức, Nguyện Liên, Như Trí, Thông Thành, Chúc Nam, Phước  Quang, Lệ Thuận, Thanh Liên, Huệ Hằng, Thanh Thiện, Chân Giác, Tâm Ḥa, Chơn Vọng, Tịnh Nguyện, Như Hạnh, Hoa Đạo, Phước Chánh, Lệ Trí, Hoa Tâm, Liên Nhẫn, Chân Phụng, Như Trí, Diệu Hương, Đàm Vân, Như Phước, Phổ Nguyện, Tánh Hải, Huệ Ngọc, Thanh Hương, Thông Hoa,

            Quư Thức  xoa:  Tuệ Trí, Chủng Hạnh, Từ Đạo, Quảng Nhă, Huệ Chơn, Phương Trí, Huệ Tín,

            Quư Sa di ni: Tuệ Chơn, Tịnh Hoàn, Đức Phước, Tuệ Đăng, Đại Nhẫn, Tuệ Nguyện, Huệ Phước, Nhuận Phương. 

            Mở đầu chương tŕnh AN CƯ KIẾT HẠ là buổi họp chúng để ấn định chương tŕnh, phân chia nhiệm vụ (Cung An Chức Sự)  và những nghi thức cần thiết trong suốt 10 ngày này.  Trong phần cung an chức sự, Buổi Họp Chúng đă phân phối chức vụ và công tác như sau :

            Thiền chủ:  HT Thích Thắng Hoan,

            Đệ nhất phó Thiền chủ: HT Thích Trí Chơn, 

            Đệ nhị phó Thiền chủ:  HT Thích Phước Thuận,

            Tuyên luật sư:  HT Thích Thái Siêu,

            Giáo thọ:  HT Thích Nguyên An, 

            Sám chủ:  HT Thích Tín Nghĩa,

            Điều hợp Giảng sư thuyết giảng cho Phật Tử mỗi đêm:  TT Thích Phước Tịnh,

            Điều hợp Giảng sư cho lớp học của Tăng Ni:  TT Thích Nguyên Siêu,

            Hóa chủ:  ĐĐ Thích Minh Chí, 

            Thư Kư:  TT Thích Nhật Huệ,

            Xướng Ngôn điều hợp Chương tŕnh:  TT Thích Nhật Trí,

            Quản chúng Tăng:  TT Thích Thông Hải và  TT Thích Đồng Trí,

            Quản chúng Ni xá I:  NS Thích Nữ Minh Huệ và NS Thích Nữ Diệu Tánh,      

Quản chúng Ni xá II:  SC Thích Nữ Quảng Tịnh. 

 

            *.-  Nội dung thập nhật an cư :

            Chư Tôn đức Trưởng thượng đă khéo hướng dẫn cho khóa an cư kỳ này bằng cách không trực tiếp hướng dẫn mà chỉ ở hàng chứng minh. Đưa các vị trẻ Tăng cũng như Ni trực tiếp thuyết tŕnh, thuyết pháp cho cả hai giới xuất gia và tại gia.

            Kể từ khi khóa an cư bắt đầu là chương tŕnh được song hành, tuy thế, hàng Phật tử chỉ được nghe pháp vào mỗi tối một cách đều đặn;  ngược lại, chư Tăng, đúng mười giờ sáng mỗi ngày đều có hai giờ thuyết tŕnh hoặc tham luận khá sôi nổi làm cho những vị mới đến dự lần đầu lấy làm phấn khởi.

            Kết giới an cư cho cả nội giới và ngoại giới của giới trường đúng như luật định, cũng tức là trực tiếp hướng dẫn cho lớp Tân học Tỳ kheo Tăng ni hiểu biết ư nghĩa rơ ràng hơn.

            Đúng ba giờ cho đến năm giờ rưởi chiều, khóa bái sám Lương Hoàng Sám Pháp, tŕ tụng kinh Chánh Pháp Sanghata và Thí thực Cô hồn.

            Đại chúng tụng giới Bố tát cho cả hai giới Tăng và Ni. Chư Tăng tại chánh điện và chư Ni tại Tổ đường. Chúng Sa di, Sa di ni và thức xoa ma na đều được trùng tuyên những điều luật đă được học.

            Lạy Thù ân Chúc tán để cho Đại chúng nhớ đến Tứ ân, cũng như để cho đàn hậu tấn biết nghi lễ thiền môn.

            Giải giới trường sau khi Đại chúng đă thực hành trọn vẹn qua thập nhật an cư, đúng phép Tự tứ.

 

            *.-  Tăng đoàn nghĩ đến vấn đề hoằng pháp trong tương lai tại xứ người:

            Gần bốn buổi thảo luận liên tiếp, vấn đề được đặt ra là tre tàn mà măng chưa mọc lên kịp, hoặc măng đă mọc lên mà không được nuôi dưỡng. Hàng Trưởng thượng th́ thao thức, lớp Tăng trẻ th́ có vị nh́n phiến diện, có vị gần như trùm chăn. Trước một vấn đề lớn chuyển tiếp con đường hoằng pháp tại xứ người vô cùng quan trọng ;  tất cả đều tập chú vào một con đường duy nhất là làm thế nào để có một lớp Sứ giả lưu động. Và từ đó, sơ khởi đă có một lớp Tăng Ni trẻ hăng hái ghi tên vào lớp Giảng sư đoàn tạm gọi là Ban Hoằng Pháp và sẽ gặp nhau lần đầu tại chùa của Ḥa thượng Đổng Tuyên vào những ngày 12, 13 và 14 tháng 07 - 2019. 

    *.-  Truyền tại gia Bồ tát giới:

            Trong những lần tại Phật Học Viện Quốc Tế có Tăng đoàn An cư Kết hạ, chư Tăng thay phiên nhau hướng dẫn giáo lư và khuyến tấn hàng Phật tử tại gia phát bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo. Hàng Phật tử thấm nhuần giáo lư qua lời truyền đạt cũng như khuyến tấn của chư Tăng, do đó đă dơng mănh phát tâm cầu thọ giới Bồ tát tại gia.

            Một giới đàn truyền giới với đầy đủ tam sư thất chứng và có đến 80 giới tử cầu thọ giới rất tinh tấn được diễn ra tại chánh điện của viện.

 

            *.-  Tán dương hạnh nguyện:

            Qua văn thư đệ tŕnh của Ḥa thượng Thích Nguyên An, Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Tăng sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, ấn kư ngày 15 tháng 05 năm 2010, đệ tŕnh lên Ḥa thượng Chánh Văn Pḥng một danh sách Tăng Ni để được tấn phong phẩm vị tán dương hạnh nguyện tu tập và hoằng truyền Chánh Pháp.

            Nhân ngày kỷ niệm Bồ tát Quảng Đức vị Pháp thiêu thân và cũng là ngày Đại tường của đức Đệ tứ Tăng thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại lăo Ḥa thượng Thích Huyền Quang được trang trọng tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế;  trước sự đông đảo của chư Tăng NI và trên một ngàn Phật tử tham dự đại lễ.

            Đại lăo Ḥa thượng Chánh văn pḥng Thích Thắng Hoan đă long trọng tuyên dương chư Tôn đức Tăng ni được tấn phong với nội dung Giáo Điệp như sau:

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Vietnamese Amarican United Buddhist Congregation

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

CHÁNH VĂN PH̉NG

704 East E Street, Ontario, CA. 91764 - USA  - Tel & Fax (949) 986 - 2433

___________________________

 

Số 001/HĐGP/GĐTP

 

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

---0O0---

 

            Trích yếu :  V/v  Tấn Phong Chư Tôn Đức Tăng Ni

            -. Chiếu Hiến chương GHPGVNTN, bản tu chính ngày 12.12.1973,

            -. Chiếu Quy chế GHPGVNTNHK, Chương năm, mục 1, Điều 12 về nhiệm vụ của Hội Đồng Giáo Phẩm,

            -. Chiếu văn thư đề ngày 15-05-2010 của Ḥa  thượng Thích Nguyên An, Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Tăng sự, Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHK, đệ tŕnh Hội đồng Giáo phẩm để xin tấn phong phẩm vị Ḥa thượng, Thượng tọa và Ni sư, cho chư vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni,

            -. Chiếu nhu cầu Tăng sự.

 

GIÁO ĐIỆP TẤN PHONG

 

            Điều 1 : 

Cung thỉnh chư Thượng tọa :

            1.- Thượng tọa Thích Đổng Tuyên,

            2.- Thượng tọa Thích Nhật Quang,

            3.- Thượng tọa Thích Phước Tịnh,

            4.- Thượng tọa Thích Nguyên Siêu,

            5.- Thượng tọa Thích Thông Hải.

            Đăng lâm phẩm vị Ḥa thượng

           

Cung thỉnh chư Đại đức :

            1.-  Đại đức Thích Định Quang,

            2.-  Đại đức Thích Thánh Minh,

            3.-  Đại đức Thích Tuệ Uy,

            4.-  Đại đức Thích Tâm Thành,

            5.-  Đại đức Thích Hải Thông,

            6.-  Đại đức Thích Minh Hạnh,

            7.-  Đại đức Thích Quảng Điền.

            Đăng lâm phẩm vị Thượng tọa

           

Cung thỉnh quư Sư cô :

            1.-  Sư cô Thích nữ Giới Hương,

            2.-  Sư cô Thích nữ Nguyên Bổn,

            3.-  Sư cô Thích nữ Hạnh Thanh,

            4.-  Sư cô Thích nữ Nhật Nhan,

            5.-  Sư cô Thích nữ Như Thuận,

            6.-  Sư cô Thích nữ Như Bảo,

            7.-  Sư cô Thích nhữ Diệu Tánh,

            8.-  Sư cô Thích nữ Đức Thường,

            9.-  Sư cô Thích nữ Tuệ Từ,

            10.- Sư cô Thích nữ Quảng Tịnh,

            11.- Sư cô Thích nữ Như Quang,

            12.- Sư cô Thích nữ Như Hiền.

            Đăng lâm phẩm vị Ni sư.

           

Điều 2 :  Văn pḥng Hội đồng Giáo phẩm, Văn pḥng Thường trực Hội đồng Điều hành, và Van pḥng Tổng vụ Tăng sự GHPGVNTN chiếu nhiệm vụ thi hành.

 

Phật lịch 2554 - Chùa Quang Thiện, ngày 19 tháng 06 năm 2010

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

Chánh Văn Pḥng

(Ấn kư)

Ḥa thượng Thích Thắng Hoan

 

_________________________ 

 

 

Đồng kính gởi : 

- HĐGP/GHPGVNTNHK tường tri

-  HĐĐH/GHPGVNTNHK thi hành

- Hồ sơ lưu.       

 

______________

           

 

Trên đây là một vài thành quả cũng tức là nội lực hay thần lực của chúng an cư năm Canh dần, Phật lịch 2554 - 2010 tại Già lam Phật Học Viện Quốc Tế.

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12