GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

COUNCIL OF MANAGEMENT

CENTRAL OFFICE

803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 – U.S.A. 

Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009

 

 

CÁO BẠCH

 

Kính Gửi: Chư tôn Giáo Phẩm Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và cư sĩ thành viên GHPGVNTNHK,

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Được tin Đại Lăo Ḥa Thượng thượng TÂM hạ KHAI, tự THIỆN GIÁC, hiệu TRÍ ẤN NHẬT LIÊN, trụ tŕ Tổ đ́nh Tây Thiên, Huế; chứng minh đạo sư kiêm viện chủ chùa Long Thọ, Long Khánh, Đồng Nai; trụ tŕ chùa Văn Thánh cổ tự B́nh Thạnh, Sài G̣n; Nguyên Đạo thống Phật Giáo Việt Nam tại Lào; Trú tŕ Chùa Bàng Long tại Vientiane; Nguyên phụ tá Đức Tăng Thống kiêm Chánh Thư Kư Viện Tăng Thống GHPGVNTN; đă an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 17 giờ 3 phút ngày 24 tháng Mười Một năm Kỷ Sửu tức ngày 08-01-2010 tại Tổ Đ́nh Long Thọ, Long Khánh, Việt Nam, trụ thế 87 năm.

 

 

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK thành tâm kính báo và nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Đại Lăo Ḥa Thượng cao đăng Phật Quốc, hồi nhập Ta Bà giáo hóa chúng sinh. Xin thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến của Cố Đại Lăo Ḥa Thượng Tân Viên Tịch.

Kính mong chư tôn đức Giáo Phẩm Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni tuỳ hoàn cảnh sở tại thiết lễ cầu nguyện và truy niệm công đức lớn lao mà Cố Đại Lăo Ḥa Thượng Tân Viên Tịch đă một đời cống hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc.

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nay cáo bạch,

Santa Ana, ngày 08 tháng 01 năm 2010,

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK

Chủ tịch

(ấn kư)

Sa Môn Thích Trí Chơn

 

 

H́nh ảnh lịch sử: Ḥa thượng Thích Nhật Liên, đại diện môn đồ pháp quyến của Đại lăo Ḥa thượng Thích Đôn Hậu, cung kính trao chúc thư, ấn tín của Viện Tăng Thống GHPGVNTN; Ḥa thượng Thich Huyền Quang thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện phụng mệnh bái nhận trước kim quan Đại lăo Ḥa thượng Thích Đôn Hậu. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ ngày lịch sử này mà duy tŕ được tính truyền thừa, khởi đầu cho công cuộc vận động phục hoạt pháp lư và quyền sinh hoạt của giáo hội. (Ảnh chụp tại Chùa Linh Mụ, Huế, ngày 02/5/1992)

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12