QUAN NIỆM SỬ HỌC CỦA DUY THỨC

 

Người giảng:  Pháp Sư  PHÁP PHẢNG

 

Người dịch:  THẮNG HOAN

 

 

Kỳ 1: Lời nói đầu / Lời giới thiệu

Kỳ 2:  Chương I, Hiện trạng nghiên cứu Phật học ngày nay

Kỳ 3: Chương II, Trào lưu tư tưởng hiện đại xem Duy Thức Học

Kỳ 4: Trào lưu tư tưởng hiện đại xem Duy Thức Học (tiếp theo)

Kỳ 5: Chương III, Lịch sử Phật học Trung quốc xem Duy Thức Học

Kỳ 6: Lịch sử Phật học Trung quốc xem Duy Thức Học (tiếp theo)

Kỳ 7: Lịch sử Phật học Trung quốc xem Duy Thức Học (tiếp theo)

Kỳ 8: Lịch sử Phật học Trung quốc xem Duy Thức Học (tiếp theo)

Kỳ 9: Lịch sử Phật học Trung quốc xem Duy Thức Học (tiếp theo)

Kỳ 10: Lịch sử Phật học Trung quốc xem Duy Thức Học (tiếp theo)

Kỳ 11: Lịch sử Phật học Trung quốc xem Duy Thức Học (tiếp theo)

Kỳ 12: Lịch sử Phật học Trung quốc xem Duy Thức Học (tiếp theo)

Kỳ 13: Lịch sử Phật học Trung quốc xem Duy Thức Học (tiếp theo)

Kỳ 14: Chương IV: Lịch sử Phật giáo Ấn Độ xem Duy Thức Học

Kỳ 15: Lịch sử Phật giáo Ấn Độ xem Duy Thức Học (tiếp theo)

Kỳ 16: Chương V: Quan niệm Khái lược về lịch sử của Duy Thức Học

Kỳ 17: Chương V: Quan niệm Khái lược về lịch sử của Duy Thức Học (tiếp theo)

Kỳ 18: Chương V: Quan niệm Khái lược về lịch sử của Duy Thức Học (tiếp theo và hết)

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/30/12