LỄ HỘI CÔNG ĐỨC

 Cư Sĩ Nguyên Giác 

 

Ông bà ḿnh có câu “Có đức mặc sức mà hưởng.” Lời nói này đă bày tỏ ḷng tin sâu vào luật nhân quả của nhà Phật, và có xuất xứ từ nhiều lời dạy trong Kinh Phật.

Thời gian qua, nhiều Phật tử đă đóng góp trong các Phật sự như xây chùa tháp, cung nghinh xá lợi Phật, chiêm bái Phật Ngọc Ḥa B́nh, dự lễ hội hoa đăng, cúng dường trai tăng, v.v... Một số người không hiểu đă gọi như thế là tu kiểu h́nh tướng, không thật là tu trí tuệ giải thoát. Lời phê b́nh đó chứa đầy ngộ nhận. Ngày xưa, khi Bồ Đề Đạt Ma nói việc xây chùa của Lương Vơ Đế là “không có công đức,” thực ra là nêu lời khai ngộ, để thúc đẩy vua xa ĺa cái chấp vào công đức đó th́ mới có thể giải thoát.

Công đức -- tiếng Anh là merit -- là kết quả có từ những thân, khẩu, ư thiện lành, sẽ trổ quả trong kiếp này và sẽ mang theo sang kiếp sau. Công đức như thế sẽ giúp người tu trên đường giải thoát. Nếu không có đủ phước, chắc chắn không thể nào tu nổi. Thí dụ, nếu sinh vào một bộ lạc trong rừng sâu Châu Phi, tất không hề biết ǵ tới các tiện nghi xă hội văn minh, và pháp Phật cũng khó gặp trong đời.

Thí dụ, nếu sống ở núi rừng Đắc Lắc, luyện được đôi chân leo núi, gỉỏi vác nặng và đi chạy  nhanh nhẹn. Nhưng cũng không thể nào bằng một cô gái yếu đuối ở Sài G̣n lái chiếc xe máy hay xe hơi. Mới biết, dù tập luyện giỏi, cũng không bằng có phước. Tương tự, kinh doanh giỏi, cuối đời có nhiều tà́ sản, cũng không bằng người sinh vào nhà hoàng tộc.

Người có phước đức sẽ có nhiều nhân duyên dễ tu học hơn, bởi v́ nếu phải lao động ngày đêm mà vẫn không nuôi nổi gia đ́nh, chuyện tu học tất nhiên trở ngại. Đôi khi nhờ phước đức tới sớm, nghiệp dữ có thể hoăn được. Cũng như một người dân ở Campuchia mang nợ hay làm tội, trốn sang Sài G̣n sống, không ai biết quá khứ, sẽ được hưởng phước của một người dân Sài G̣n, cho tới khi nào về lại Nam Vang mới bị đ̣i nợ.

Kinh Tăng Chi Bộ, bản do Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, nơi Chương VIII Tám Pháp, phần (VI) (36) Phước Nghiệp Sự, có viết, trích:

“1.- Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào là ba?

2. Căn bản làm phước do bố thí, căn bản làm phước do giới đức, căn bản làm phước do tu tập.” (hết trích)

Chữ “tu tập” đó được hiểu là thiền định, có khi được hiểu là thiền tâm từ.

Nhiều người thường chấp rằng tu theo Phật là cần phải t́m một gốc cây hay hang núi để ngồi Thiền, c̣n mọi pháp khác chỉ là h́nh tướng không cần thiết. Thực ra, nghĩ như thế là sai lầm lớn, khi tách biệt tướng với tâm. Chỉ cần nhớ rằng, Ngài Mục Kiền Liên là đạị đệ tử của Phật, thần thông đệ nhất, vẫn không cứu nổi mẹ khi bà cứ đưa cơm lên là thành lửa cháy. Lúc đó, Phật mới dạy là cần gây dựng công đức, bằng cách cúng dường trai tăng, mới cứu nổi mẹ.

Ḥa thượng Thích Minh Châu trong tác phẩm “Đạo Đức Phật Giáo và Hạnh Phúc Con Người,” nơi chương 16, đă viết, trích:

“... Tôn giả Mục-kiền-liên là một đệ tử lớn của đức Phật, và được suy tôn là bậc thần thông đệ nhất. Sau khi chứng quả A-la-hán. Ngài dùng thiên nhăn quan sát khắp các cơi sống th́ thấy mẹ ḿnh đang bị nạn đói khát dày ṿ trong cơi sống quỷ đói. Tôn giả bèn cầm bát cơm xuống cơi quỷ đói đưa cho mẹ. Mẹ cầm lấy bát cơm đưa vào miệng, th́ cơm hóa thành than hồng cháy đỏ không tài nào ăn được. Tôn giả Mục-kiền-liên không biết làm sao được, bèn trở về xin Phật ra tay cứu giúp. Đức Phật nói: "Mẹ ông bao nhiêu đời sống xan tham keo kiệt, nên phải chịu khổ báo là quỷ đói, một ḿnh ông không thể cứu nổi mẹ đâu. Phải nhân ngày rằm tháng bảy tổ chức cúng dường đức Phật và chúng Thánh Tăng mười phương nhờ vào sức mạnh chú nguyện của đức Phật và chúng Tăng mười phương th́ mẹ ông mới có thể siêu thóat được".

Tôn giả Mục-kiền-liên vâng lời đức Phật dạy, đến ngày rằm tháng bảy là ngày tự tứ ra hạ của chư Tăng, đem thức ăn, đèn, sáp, hương hoa... đặt vào chậu lớn, cúng dường trai Tăng. Bà mẹ của Tôn giả Mục-kiền-liên nương nhờ vào uy lực của giới đức và phước đức của chư Tăng mười phương, và cũng nương nhờ vào công đức bố thí và ḷng chí thành của Tôn giả Mục-kiền-liên, mà sớm thoát khỏi nỗi khổ của quỷ đói, nỗi khổ ví như nỗi khổ của người bị treo ngược, siêu thăng lên các cơi lành...” (hết trích--nguồn: www. Thuvienhoasen.org/daoducphatgiao-minhchau-04.htm)

 Theo báo Tibet Sun ngày 26-7-2010, Đức Đạt Lai Lạt Ma trong buổi lễ khánh thành tượng Đức Di Lạc Bồ Tát (Maitreya) cao 100 feet (30.4 mét)  tại Nubra Valley, Ấn Độ, với nhiều ngàn vị sư, quan chức và  dân chúng tham dự, đă cảm ơn ban tổ chức và những người xây tượng, nói, “Họ đă làm được nhiều công đức... Người ta sẽ được công đức đi nhiễu quanh tượng, và v́ tượng cao nên có thể được ngắm từ xa, người nh́n ngắm tượng cũng sẽ có công đức...”

Như thế, chúng ta hiểu được v́ sao Phật Tử thành kính tham dự các lễ hội Phật Giáo.

Đức Đạt Lai Lạt Ma viết trong cuốn “The Compassionate Life,” với các ḍng chữ sau này đưa vào sưu tập “Dalai Lama Quote of the Week” đă ghi rằng khi những kẻ thù nghịch gây tổn thương chúng ta, chúng ta có thể mang ơn họ v́ đây là cơ hội để tu hạnh kham nhẫn của bồ tát, “bởi v́ công đức gây dựng từ pháp tu kham nhẫn chỉ có thể có cơ duyên cho ḿnh tu là từ kẻ thù nghịch gây ra, nói nghiêm khắc là, chúng ta nên hồi hướng công đức của chúng ta để xin lợi ích cho kẻ đối nghịch.”

Theo truyền thống Phật Giáo Thái Lan, cụ thể có những cách vun trồng công đức như sau, theo thứ tự, trích:

“1. Xuất gia, thọ đại giới.

2. Góp tiền xây chùa.

3. Có một con trai đi tu, làm sư.

4. Hành hương các chùa Phật Giáo khắp Thái Lan.

5. Đóng góp sửa chùa.

6. Cúng thực phẩm hàng ngày cho các vị sư, và cho các ngày lễ linh thánh.

7. Trở thành một sa di.

8. Vào chùa tu các ngàỳ lễ quan trọng, và giữ bát quan trai giới các ngày này.

9. Giữ 5 giới trong mọi thời.” (hết trích--nguồn, sách “Monks and Magic” của B.J. Terwiel, www. thaibuddhist.com/making-merit.html)

Đọc kỹ, các điều trên cũng tập trung vào ba căn bản: bố thí, giữ giới luật, tu tâm từ bi.

Tại Quận Cam, Nam California, người viết có quen thân một vị cư sĩ, tác giả nhiều sách nghiên cứu Phật Học. Vị này có một cậu con trai, đă tập cậu bé từ nhỏ là mỗi khi vào chùa là rút ít tiền ra đưa vào thùng  công đức và đọc lời nguyện, “Con nguyện xin mọi người được OK, hạnh phúc, khỏe mạnh và sẽ thành Phật.”  Vị cư sĩ đó cũng đă dạy con tạo dựng công đức.

Giữ giới là một công đức có đầy oai lực, không h́nh tướng, nhưng sẽ tác động vào thế giới các cơi. Như khi Ngài Angulimala được Đức Phật chỉ dạy cách chú nguyện để cứu một sản phụ. Ngài Angulimala  là kẻ đă giết nhiều người để t́m xâu 1.000 ngón tay làm tràng hoa, và đă rượt theo Đức Phật để t́m giết người cho đủ số th́ được Đức Phật cảm hóa và cho theo thọ học giáo pháp. Ṭan văn ghi trong Trung Bộ Kinh, kinh thứ 86.

Bản văn của Ngài Walpola Piyananda Thera như sau, trích dịch:

“Ngài Angulimala không an tâm, bởi v́ ngay cả khi thiền định đơn độc ngài vẫn thường nhớ tới quá khứ và những tiếng kêu khóc thảm thương của các nạn nhân của ngài. V́ ảnh hưởng nghiệp dữ của ngài, trong khi đi khất thực trên đường ngài vẫn cứ trở thành mục tiêu cho dân chúng chọi đá và đánh gậy, và rồi ngài trở về tu viện Jetavana với đầu thương tích, máu chảy, ḿnh đầy vết cắt, vết bầm, và được Phật nhắc nhở: “Con ta, Angulimala. Con đă xa ĺa các ác pháp rồi. Hăy kiên nhẫn. Đây là ảnh hưởng các ác pháp con đă làm trong kiếp này. Nghiệp dữ của con lư ra sẽ làm con đau khổ xuyên qua vô lượng kiếp, nếu ta không gặp con.”

Một buổi sáng, trong khi đi khất thực tại Savatthi, ngài Angulimala nghe có người khóc đau đớn. Tới gần, ngài thấy một sản phụ đang lên cơn đau sản nạn, và gặp trở ngại khi sinh nở, th́ ngài mới phản ánh rằng tất cả chúng sinh đều chịu khổ cả. Xúc động v́ ḷng từ bi, ngài tới gặp Đức Phật và kể về cơn đau của phụ nữ tội nghiệp kia. Đức Phật mới khuyên ngài đọc tụng các lời sự thực sau đây, và sau này các lời này được gọi là Angulimala Paritta (Hộ Kinh Angulimala). Tới trứơc người phụ nữ đang đau đớn kia, ngài ngồi trên một chỗ cách biệt sản phụ bởi một bức màn, và nói lên những lời sau này:

“Chị ơi, từ ngày tôi trở thành một a la hán,

Tôi đă không cố ư hủy diệt

Sinh mạng của bất kỳ chúng sinh nào.

Với sự thật này, xin nguyện cho chị an lành,

Và xin nguyện cho em bé chưa sanh của chị an lành.”

Ngay tức khắc, sản phụ sinh ra bé sơ sinh dễ dàng. Cả mẹ và con đều an lành và khỏe mạnh. Ngay cho tới bây giờ, nhiều vị vẫn c̣n đọc hộ kinh này, như tụng đọc thần chú.

Ngài Angulimala ưa thích sống trong đơn độc và ẩn dật. Về sau, ngài viên tịch b́nh an. Là một bậc a la hán, ngài đă thể nhập  đại bát niết bàn. (hết trích dịch)

Như thế, công đức giữ giới có oai lực như thế.

Đặc biệt, tạo dựng công đức cần nhất là tâm thành. Như Đại Sư Sogyal Rinpoche  đă kể trong cuốn “The Tibetan Book of Living and Dying” (Tạng Thư Sống Chết), kể về thời Đức Phật, có một bà cụ ăn mày thường nh́n thấy các vua, hoàng tử, dân chúng cúng dường Phật và chư tăng, nhưng bà cụ không có ǵ để cúng. Tới khi ăn xin đủ để có một đồng ch́, mới mang ra người bán dầu để mua dầu cúng Phật. Người bán nói là tiền này không đủ mua ǵ cả, nhưng khi nghe nói bà cụ sẽ cúng Phật, người bán mới tặng bà cụ số dầu cần thiết. Bà cụ mang dầu về tự viện, thắp ngọn đèn, đặt trước Đức Phật và phát nguyện, “Con không có ǵ để cúng trừ chiếc đèn nhỏ này. Qua lễ cúng dường, trong tương lai con nguyện tỉnh thức măi với đèn trí tuệ, cho con cứu tất cả chúng sinh ra khỏi nơi tối tăm. Con nguyện cứu họ ra khỏi mọi trở ngại, và đưa họ sang bờ giảỉ thoát.”

Đêm đó, dầu tất cả các đèn khác cạn và tắt. Nhưng ngọn đèn của bà cụ xin ăn vẫn cháy vào lúc b́nh minh, khi đệ tử Phật là ngài Maudgalyayana vào để dọn tất cả đèn. Khi ngài thấy chỉ có một ngọn đèn c̣n sáng, với dầu đầy, mới t́m cách làm tắt hoà́ mà không được, dù là thổi hay lấy tay dập. Đức Phật mới nói rằng Maudgalyayana không tắt nổi đèn nàỳ, dù là lấy tất cả nước ở đại  dương cũng không dập tắt nổi, v́ đèn này được cúng với tâm ư thanh  tịnh.

Như thế, hăy suy nghĩ:  với tâm thành, chỉ cúng một ngọn đèn, mà đă có cơ duyên để đời đời tu học thành tựu trí tuệ, huống ǵ là với tâm thành để cúng dường trong lễ hội hoa đăng.

Như thế, tu thiền tới mức đại thần thông như ngài Mục Kiền Liên, khi cứu mẹ phải nhờ vào oai lực của pháp cúng dường trai tăng.

Như thế, những pháp mà người khác tưởng như là lễ hội chấp theo h́nh tướng thực ra lại là cơ duyên giải thoát vô biên. Chỉ cần với tâm chí thành, thanh tịnh.

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 02/09/11