DÂNG HOA “LƯƠNG HOÀNG BẢO SÁM”

TRONG MÙA VU LAN

Thích Nữ Giới Hương

 

Lá bắt đầu rơi. Trời heo hút gió mây. Thời gian đang vận hành theo ṿng quanh của vũ trụ để chuyển mang một mùa Vu lan nữa lại đến.

Vâng! Mùa Vu Lan Báo Hiếu năm 2011, Phật lịch 2555 đang đến. Hàng năm, chúng ta vâng lời Phật dạy, làm người con thảo, nên thường dâng tứ sự, cúng dường trai tăng lên Thập Phương Thường Trú Tăng để hồi hướng phước báo đến Cha Mẹ quá văng như Tôn giả Mục Kiền Liên đă thực thi trong kinh Phụ Mẫu Báo Trọng Ân. Năm nay, chúng ta có thể tô điểm thêm trong vườn Tâm Hiếu của người con Phật bằng cách “Dâng Hoa Lương Hoàng Bảo Sám” trong mùa Vu Lan báo hiếu này.

Lương Hoàng Bảo Sám c̣n gọi là Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp, là một phương pháp sám hối rất hữu hiệu và nhẹ nhàng để chuyển hóa những tâm niệm sai lầm thành trong sáng, thanh cao và đề cao tâm nguyện ḿnh và người cùng làm bồ đề quyến thuộc với nhau, chứ không mệt mỏi nhàm chán hay bi quan. Đây là một phong cách nh́n rất hướng thiện. Bên cạnh đó, Lương Hoàng Bảo Sám cũng là một phương cách giúp chúng ta đền trả tứ ân, đặc biệt ân Cha mẹ - Bậc sanh thành và dưỡng dục nên thân thể tứ đại của chúng ta.  

Cũng như Kinh Phụ Mẫu Báo Trọng Ân đă tŕnh bày cho chúng ta biết công ơn to lớn của cha mẹ, đặc biệt mẹ đă chín tháng cưu mang, ba năm bú bẩm; Lương Hoàng Bảo Sám cũng dạy cho chúng ta biết niệm tâm ân cha mẹ như sau:

“Phải tưởng niệm ân đức dưỡng dục của cha mẹ trong việc sinh dưỡng thật sâu và nặng.

Chỉ có cha mẹ mới tự lănh nguy hiểm, để phần yên ổn cho con.

Lớn lên th́ huấn luyện tâm tánh nhân từ và tư cách lễ độ. Tha thiết cầu thầy dạy bảo để mong con thông suốt nghĩa lư sách vở của thánh hiền cũng là cha mẹ.

Chỉ có Cha mẹ mới kỳ vọng từng giờ từng phút, mong con bằng người. Sự cung cấp th́ gia bảo cũng không tiếc đối với con.

Thậm chí lo cho con và nghĩ về con quá độ mà cha mẹ đă thành bịnh. Và dầu nằm không xuống, vẫn miên man nghĩ đến con.

Ân cha mẹ, thế gian này thật không có cái thứ hai. Nên Đức Phật đă nói, thiên hạ không có cái ơn nào hơn cha mẹ. Người xuất gia chưa đắc đạo th́ phải nỗ lực vào sự tu học, làm lành không nghỉ, tích đức không ngừng, quyết chí báo bổ cho được cái ơn cù lao dưỡng dục này” (Lương Hoàng Bảo Sám, Ḥa Thượng Thích Trí Quang dịch, Phật Lịch 2553, Ấn Tống, trang 419- 421).

 

Thật vậy, không có ngôn từ nào diễn tả hết những tinh thần và vật chất mà cha mẹ đă cho chúng ta. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta nuôi cha mẹ hay cho cha mẹ vài đồng th́ tính tháng tính ngày, kể công nhiều ít. Trong khi tấm ḷng của cha mẹ đối với chúng ta thật như trời biển bao la, nói sao cho cùng. Nếu cha mẹ c̣n tại tiền th́ chúng ta c̣n có cơ hội để đáp trả. Nếu không may cha mẹ đă qua đời th́ thật là tiếc nuối. Trong kinh, Đức Phật đă dạy rất nhiều cách để đền ơn cha mẹ như chúng ta thân cận phụng dưỡng, hồi hướng phước tuệ mà chúng ta đă gieo đến cha mẹ hay hướng dẫn cha mẹ quy y Tam bảo quy về nẻo thiện. Trong Lương Hoàng Bảo Sám hướng dẫn chúng ta thay v́ cha mẹ, bà con quyến thuộc trong hiện đời hay quá văng mà đảnh lễ Chư Phật và bồ tát trong mười phương, nguyện nương sức tha lực nhiệm mầu này mà cha mẹ và thân quyến có thể chuyển hóa đau khổ thành giải thoát an lạc như sau:

“Đại chúng hăy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của thân thể, phụng v́ tất cả cha mẹ bà con và thân thuộc của cha mẹ, bà con từ vô thủy đến giờ, quy y và đảnh lễ các đấng Đại Từ Bi Phụ của thế gian “Nam Mô Di Lặc Phật… Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”.

“Đệ tử chúng con chí thành quy y và đảnh lễ hết thảy Tam Bảo khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới, nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho cha mẹ bà con và thân thuộc của cha mẹ, bà con của chúng con, từ nay sắp đi cho đến ngày giác ngộ, được diệt sạch tội chướng, hết sạch thống khổ, lọc sạch phiền năo, trường từ ác đạo mà tự tại văng sanh, đích thân phụng sự chư Phật mà đối diện nhận lănh sự quyết đoán của các ngài về sự thành Phật của ḿnh, tứ đẳng và lục độ không rời hành vi, tứ biện và lục thông hết cả chướng ngại, thực hiện mười trí lực của Phật nên trang nghiêm thân thể bằng hết thảy tướng tốt và tướng phụ, cùng ngồi đạo tràng, cùng thành chánh giác” (trang 421-423).

Chẳng những đối với cha mẹ hiện đời quá văng, mà cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trong ṿng lai sanh vô thủy vô chung mà chúng ta đă từng thọ ân th́ hôm nay chúng ta cũng v́ các đấng sanh thành ấy mà năm vóc tha thiết đảnh lễ các bậc Đại Từ Bi Phụ trên thế gian mà sám hối và phát nguyện rằng:

“Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, nếu ai bị cha mẹ mất sớm, côi cút từ nhỏ, th́ chỉ tưởng niệm không mà thôi, không thể gặp lại được. V́ lẽ thần thông không có, thiên nhăn cũng không, không làm sao biết được cha mẹ hết quả báo nhân gian này rồi đă phải thác sanh vào đường nẻo nào. Vậy chỉ c̣n một cách là nỗ lực làm phước mà truy báo. Làm phước không ngừng th́ hiệu quả quyết chắc đạt được. Nên trong kinh có nói, làm phước cho người quá cố cũng như tiếp tế cho người đi xa: Nếu được làm người, làm trời th́ tăng thêm phước báo; nếu bị sanh ba vào ác đạo hay tám tai nạn th́ tức khắc vĩnh viễn thoát khỏi những thống khổ này, sanh gặp Phật th́ nghe chánh pháp là đốn ngộ liền, khiến cha mẹ nhiều kiếp và bà con nhiều đời giải trừ lo sợ và đồng đều giải thoát, nên đó là cách trả ơn tối thượng chí từ chí hiếu của những người có trí. Đại chúng hăy hoài niệm một cách chân thành thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng v́ cha mẹ quá khứ và bà con xa xưa mà quy y và đảnh lễ các đấng Đại Từ Bi Phụ của các thế gian: “Nam Mô Di Lặc Phật… Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”.

“Đệ tử chúng con chí thành quy y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới, nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà nhiếp thọ và cứu vớt, làm cho cha mẹ quá khứ và bà con nhiều đời của chúng con, từ nay sắp đi cho đến ngày giác ngộ, diệt hết tội lỗi, thoát hết tội báo và sạch hết phiền năo, triệt hạ ba thứ chướng ngại và loại trừ năm thứ sợ hăi, làm hạnh bồ tát để cảm hóa tất cả, dùng tám giải thoát mà tẩy sạch tâm trí và đem bốn đại nguyện mà tiếp độ muôn loài, trực tiếp nh́n thấy dung nhan từ bi của Phật và trực tiếp lănh nhận, chánh pháp vi diệu của ngài, không đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà sạch hết tất cả phiền năo, tùy ư du hành hết thảy quốc độ, hạnh nguyện sớm viên măn để sớm bước lên tuệ giác vô thượng” (trang 423-427).

Cuối lời, nguyện xin Tam bảo chứng minh cầu cho cha mẹ, bà con quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta chuyển hóa mối dây ái luyến ràng buộc chằng chịt của mười hai loài trong sáu nẻo luân hồi, thành mối quan hệ chân thiện mỹ “Bồ tát làm bạn lữ”, đời đời làm thiện hữu tri thức nhắc nhở nhau đến ngày cùng thành chánh giác, lợi lạc hữu t́nh.

“Nguyện từ đây sắp đi cho đến ngày giác ngộ, từ biệt tam đồ, đoạn tuyệt tứ sanh, ḥa đồng với nhau như nước với sữa, vô ngại với nhau in như không gian, vĩnh viễn làm thân thuộc chánh pháp cho nhau, làm bà con từ bi với nhau, cùng nhau tu tập vô lượng giác tuệ, thành tựu đầy đủ kho tàng công đức, dũng mănh tinh tiến không ngừng không nghỉ, làm bồ tát hạnh không chán không mệt, đồng đẳng tâm chư Phật, đồng đẳng nguyện chư Phật, được ba thứ bí mật của Phật Đà, chứng pháp thân đầy đủ năm phần, thực hiện tuệ giác vô thượng thành bậc Chánh Biến Tri” (trang 275).

“Nguyện xin Tam bảo đem nước đại bi mà rửa sạch tội lỗi nhơ bẩn cho hết thảy chúng sanh hiện chịu khổ trong A-t́ địa ngục và tất cả các địa ngục khác, làm cho họ thân tâm thanh tịnh; rửa sạch tội lỗi nhơ bẩn cho chúng con cùng sám hối trong đạo tràng hôm nay, cùng cha mẹ, sư trưởng và thân quyến của chúng con, làm cho thân tâm thanh tịnh tất cả” (trang 242).

Tóm lại, niệm thâm ân cha mẹ, thay thế cha mẹ mà tŕ tụng Lương Hoàng Bảo Sám, thay cha mẹ mà sám hối, quy y, đảnh lễ, và phát nguyện hướng về Bồ đề tâm, để cha mẹ vĩnh viễn thoát khổ trong sáu cơi mà sanh về cơi thiện. Đó là hiệu quả của sức cảm ứng khó nghĩ bàn vận hành từ tâm lực hiếu hạnh của chúng ta “Nhất thiết duy tâm tạo”.

Đó là những đóa hoa mang đậm nét hiếu thảo mà Lương Hoàng Bảo Sám đă hiến tặng cho chúng ta. Đó là cách trả ơn tối thượng chí từ, chí hiếu của những người con hiếu thảo trong những mùa Vu Lan sắp về.

Nhân gian sẽ đẹp biết bao từ những hạt giống tưới tẩm hiếu thảo này.

Xin hăy cùng nhau gieo trồng!

 

Mùa Thu tại Chùa Hương Sen, ngày 15 tháng 07 năm 2011

Thích Nữ Giới Hương

 

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 08/08/11