LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

 

 (từ Xuất Gia đến Nhập Diệt) 

 Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ  biên soạn

 

 

I. Thái Tử Xuất Gia:

Vào nửa đêm mồng tám Tháng hai, Thái Tử Tất-Đạt-Đa cùng Xa-Nặc thắng ngựa Kiền Trắc vượt cửa thành ra đi. Đến sông A Nô Ma, Ngài xuống ngựa, lấy gươm cắt tóc trao cho Xa-Nặc. Xa-Nặc mang tóc cùng tất cả đồ trang sức và ngựa về cung tâu với Phụ Vương rơ chí quyết định của ḿnh. Rồi một ḿnh một thân đi t́m đạo. Lúc ấy Ngài được 19 tuổi.

 

II. Thái Tử Hỏi Đạo:

Trước hết Ngài đi t́m hiểu và hành tŕ các đạo đang lưu hành trong nước, t́m xem có đạo nào là chơn chánh giải thoát cho muôn loài.

1. Thái Tử hỏi đạo lần thứ nhất: Thái Tử đi đến thành Vương Xá, hỏi đạo các vị Tiên ở rừng Bạt Già tu theo khổ hạnh để được làm Ma Vương, Thiên Thần. Nhưng Ngài nhận thấy chưa phải là đạo chơn chánh giải thoát.

2. Thái Tử hỏi Đạo lần thứ hai: Ngài đến thành Tỳ-Xá-Ly hỏi đạo ông A-La-La tu về số luận, chuyên nhiếp tâm vào định, sanh vào cơi trời. Ngài nhận thấy chưa phải là đạo giải thoát, nên từ giă ra đi.

3. Thái Tử hỏi đạo lần thứ ba: Ngài đến hỏi ông Uất-Đầu-Lam-Phất, chuyên dạy các sự chấp trước có h́nh tướng đều là sai lạc, chỉ phải lănh thọ cái thể nhiệm mầu mới được giải thoát và sanh vào cơi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Thái Tử tu theo và chứng được Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Nhưng Ngài cũng nhận thấy chưa phải là cảnh giải thoát.

 

III. Thái Tử Tu Khổ Hạnh:

Thái Tử sau ba lần hỏi Đạo, biết rằng không có Đạo nào là chơn chánh giải thoát. Ngài tự nghĩ phải chính thân hành tŕ chuyên tu mới có thể t́m rơ Đạo chánh. Ngài đến rừng Ưu Lâu Tần Loa, bên sông Ni Liên thuyền và bắt đầu tu khổ hạnh với năm người bạn là Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lịch Ca Diếp, Ma Ha Nam Câu Ly và Bạt Đề. Trong sáu năm, Ngài tự thân ép xác không ăn, không uống. Càng ngày càng gầy ṃn, ốm yếu chỉ c̣n bộ xương. Ngài nhận ra rằng phương pháp hành hạ thân xác không được lợi ích ǵ, người cầu đạo cần phải phát trí huệ mới mong được giác ngộ. Nghĩ thế Ngài ăn uống như thường, để giữ lại cái thân làm lợi khí trong công cuộc t́m đạo giải thoát.

 

IV. Thái Tử Thành Đạo:

Các Ma Vương sợ Ngài thành Đạo sẽ giác ngộ cho mọi loài, bèn rủ nhau đến phá Ngài. Ngài định tâm chuyên chú, mặc tưởng và đă chiến thắng tất cả sự cám dỗ của Ma Vương. Đến đêm Mồng Tám Tháng Chạp:

1. Canh I: Ngài chứng quả Túc Mạng Minh, thấy rơ kiếp trước của ḿnh và của người.

2. Canh II: Ngài chứng quả Thiên Nhăn Minh, giác ngộ hoàn toàn cùng khắp.

3. Canh III: Ngài chứng quả Lậu Tận Minh, diệt trừ hết thảy mê lầm, vô thỉ.

Đến lúc Sao Mai mọc, Ngài chứng được Đạo Quả Vô Thượng, thành Phật lấy hiệu Thích Ca Mâu Ni. Lúc bấy giờ quả đất đều rung động, nhạc trời chúc tán, mưa hoa cúng dường.

 

V. Đức Phật Truyền Đạo:

Sau khi Ngài thành Đạo, Ngài đến vườn Lộc Uyển, thuyết pháp Bốn Đế cho anh em Kiều Trần Như. Bắt đầu từ đó mới có đủ Phật, Pháp, Tăng ba ngôi báu. Ngài cũng độ cho một thanh niên tên Da Xá. Chỉ trong ṿng ba tháng Ngài có hơn 60 đệ tử. Dưới đây là một số đệ tử tài giỏi mà Đức Phật đă giáo hóa trong khi đi truyền Đạo.

1. Ngài Ca Diếp, vị tổ sư thờ lửa và các vị đồ đệ của ông.

2. Vua Tân Bà Ta La xứ Ma Kiệt Đà.

3. Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất và Ngài Xá Lợi Phất trí huệ bậc nhất.

4. Ngài Nan Đà, Ngài A Nan, Ngài Ưu Bà Ly và Ngài A Na Luật Đà.

5. Bà D́ Mẫu Ma Ha Bà Xà Bà Đề là người đàn bà đầu tiên được đức Phật cho vào Giáo hội.

6. Ông Tu Bạt Đà La hơn 80 tuổi là vị đệ tử cuối cùng của đức Phật.

Đức Phật thuyết pháp và giáo hóa hơn 49 năm, độ cho hàng vạn ức đệ tử, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Ngài thường đi thuyết pháp trong 9 tháng nắng, c̣n các tháng mưa th́ Ngài ở lại tịnh xá chuyên tu và hướng dẫn đệ tử.

 

VI. Đức Phật Nhập Niết Bàn:

Đến ngày trăng tṛn tháng hai Ấn Độ, Ngài biết ḿnh sắp nhập Niết Bàn, liền đến xứ Câu Ly, vào rừng Xa Nại, treo vơng nơi hai cây Song Thọ. Ngài hội họp các hàng đệ tử lại giảng dạy, khuyên bảo lần cuối cùng, trao Y bát cho Ngài Ca Diếp để tiếp tục truyền đạo và Ngài nhập Niết Bàn. Ngài hưởng thọ được 80 tuổi.

 

VII. Kết Luận:

Đời Ngài từ xuất gia đến lúc nhập diệt là cả một gương sáng t́m Đạo, hành Đạo, truyền Đạo để cứu chúng sanh ra khỏi biển khổ. Ngài cương quyết đoạn tuyệt cảnh đời vương giả, dấn thân trong gian khổ để t́m đạo, chuyên tu khổ hạnh hơn 6 năm, tham thiền trong 49 ngày. Ngài chứng được Đạo quả. Sau đó Ngài đi thuyết pháp, giáo hóa hơn 49 năm. 

 

 

the history of shakyamauni Buddha

(from Monkhood to Nirvana)

 

 

I. Prince's Departure:

On the fullmoon day of February, the Prince and Channa (Xa Nặc) rode the Kanthaka horse (Kiền Trắc) across the Anoma River. After crossing the river, the prince got off the horse, and cut off his hair with a sword. He cast off his royal garments and ornaments all of which he gave to Channa. He then told him to return to the palace. Alone, the prince was on his way to seek for a true religion. He was 19 years old.

 

II. Searching for a true path:

The Prince joined several scholars in practicing their beliefs in hopes of finding a way to liberate the sentient beings.

1. The Prince's first encounter in searching for a religion: On his way to Rajagaha (Vương Xá) city, he encountered the saints in Bạt Già forest. After practicing with the saints and scholars, he realized that the ultimate goal of this group was to become a mara or angels. To him this was not an absolute noble path.

2. The Prince's second encounter in searching for a religion: He went to Tỳ Xá Ly city and encountered minister Alara Kalama (A La La). In practicing with the minister, The Prince realized that the study of destination and deep meditation would not liberate oneself. He then left the group.

3. The Prince's third encounter in searching for a religion: He encountered minister Uddaka Ramaputta (Uất đầu Lam Phất). In practicing with the minister, the Prince learned the purpose of this group was to disregard existence and non-existence, and only to trust in spirit.

 

III. The Prince practiced asceticism:

In the end, the Prince decided to seek for a noble path through the act of self-practicing. He went to Uruvela (Ưu Lâu Tần Loa) forest near Ni Liên River and practiced extreme asceticism. His five companions were Kondanna (Kiều Trần Như), Assaji (Ác Bệ), Bhaddiya (Thập Lịch Ca Diệp), Mahanam (Ma Ha Nam Câu Ly), and Vapa (Bạt đề). After some time the five gave up their practices and went home. The prince continued to practice all forms of severe austerity. His body was reduced to almost a skeleton. He realize the more he tormented his body, the further his goal receded from him. He was fully convinced, through personal experience that self-mortification was ineffective. He began to avoid the two extremes of self-indulgence and self-mortification and found a way between the two.

IV. The Prince became Enlightened:

Regardless of the disturbances around him, the prince kept on meditating. On December 8th (Lunar calendar), he achieved three supernatural powers. First, he achieved a Full Understanding of Life (Knowledge, Túc Mạng Minh), which allowed him to relieve all the successive series of birth and death for himself and others. Next, he achieved the Divine Eyes (Thiên Nhăn Minh), which allowed him to see things the way it should be seen. Third, he achieved an Eradication of Sufferings (Lậu Tận Minh), which allowed him to eliminate all misconceptions and ignorances. In the early morning hours, he attained enlightenment and became a Buddha with the title Gautama (Thích Ca Mâu Ni).

 

V. The Ministry of Buddha:

The Buddha visited Isipatana (Vườn Lộc Uyển) and taught the Four Noble Truths (Tứ Diệu Đế) to the brothers of Kondana (Kiều Trần Như) who were with him in the beginning of his meditation and were disappointed when he detached from penance. This was the start of the Three Jewels (Phật, Pháp, and Tăng). He also taught a youngster named Yasa (Da-Xá). The following were a few distinguished disciples among his followers: 

1. Ca Diếp, The Master of the Flames.

2. King Bimbirara (Tần Bà Ta La) of Ma Kiệt ñà.

3. Mogallana (Mục Kiền Liên), The Master of Supernatural Powers.

4. Sariputta (Xá Lợi Phất), The Master of Wisdom.

5. Chief Nan-đà, Chief A Nan, Chief Ưu Bà Ly, Chief A Na Luật đà.

6. Maha Pajapati (Ma Ha Ba Xà Ba Đề), The First Woman in Buddhism

7. SubhaÇa (Tu Bạt Đà La ) (80 years old), The last person among his disciples.

 

In the 49 years of his teaching, the number of his followers increased tremendously. The Buddha spent 9 months out of a year teaching in the remote areas, and he spent three months in retreat with his chief followers.

 

VI. The Buddha's last moment:

On the Full Moon in February of India's Calendar, Buddha summoned his disciples for his last words before he passed away. Ca Di‰p, the Master of the Flames became responsible to carry on the Buddha's teachings.

 

VII. Conclusion:

Buddha's main commitment was to save sentient beings from sufferings. He cared less about his royalties and self-happiness. He lived in a austere condition and meditated himself to attain enlightenment. He taught sentient beings for 45 years about how his practices had merited him to be an awakened one. He had devoted his entire life to seek for a perfect and practical solution for the happiness of all beings.

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 06/07/11