PHẬT PHÁP VÀ TUỔI TRẺ

 

ĐỨC PHẬT DI LẶC

Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ  biên soạn

 

 

I. Thân Thế Ngài:

Ngài người ḍng Bà La Môn ở Nam Thiên Trúc. Cha mẹ tên là Ba Bà Lợi. Ngài họ A Dật Đa, tên Di Lặc.

 

II. Ư Nghĩa Tên Ngài:

A Dật Đa dịch là Vô Năng Thắng, có nghĩa là sự tu hành và ḷng từ bi ngài không ai sánh kịp. Di Lặc dịch là Từ-thị. Trước kia mẹ ngài là một người tâm địa không tốt, nhưng sau khi thọ thai ngài th́ tâm trở nên hiền từ. Vả lại trong kiếp trước ngài đă từng tu phép tu tâm tam muội, Ngài tu pháp ấy đến khi thành Phật, nên gọi Ngài là Từ-thị.

 

III. Tiền Thân Của Ngài:

Trong một kiếp trước đời Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, Ngài cùng Đức Phật Thích Ca đồng thời phát Bồ Đề tâm tu các pháp lành. Đến đời Đức Phật Nhựt Nguyệt Đăng, Ngài cũng xuất gia tu hành. Ngài có ḷng Từ Bi, nhưng thiếu hạnh Tinh Tấn, nên khi Đức Phật Thích Ca thành Phật Ngài mới lên địa vị Bồ Tát Bổ Xứ, nghĩa là sẽ thành Phật trong một đời sau. Ngài được Đức Phật Thích Ca thọ kư sẽ thành Phật Di Lặc sau này tại Hội Long Hoa.

1. Hạnh Tu: Ngài tu theo pháp Duy Thức, không chấp vào danh tướng giả hợp, chỉ tin vào nhân duyên giả hợp mà phát sanh.

2. Hạnh Nguyện: Hiện nay Ngài ở cung trời Đâu Suất Nội Viện thuyết pháp độ chúng sanh. Nhờ hạnh nguyện rộng lớn của Ngài nên những ai sanh lên cung trời Đâu Suất Nội Viện th́ không c̣n thoái đọa. Đến khi nhân loại sống đến tám vạn tuổi, ngài mới hiện sanh và thành Phật dưới Hội Long Hoa.

3. Một Hóa Thân Của Ngài: Ngài hiện thân làm vị Ḥa Thượng tại đất Minh Châu huyện Phụng Hóa và lấy tên là Khê Tử. Ḿnh Ngài rất to lớn, tánh t́nh hoan hỷ, nói năng khác thường, ngủ nghỉ không chọn sang hèn. Ngài thường mang túi vải đi khất thực, đem về nuôi trẻ con. Người ta thường gọi Ngài là Bố Đại Ḥa Thượng (Ḥa Thượng mang túi vải). Trước khi qua đời, Ngài có để lại bài kệ rằng:

 

"Di Lặc thiệt là ta

Phân thân như hằng sa

Thường hiện làm thường dân,

Mắt phàm không thấy ta".

 

IV. Biểu Tướng Và Ḷng Quy Ngưỡng Của Phật Tử:

Hiện nay các chùa đều thờ tượng Ngài bên phía tay phải của Đức Phật Thích Ca. Rất nhiều nơi tạc h́nh Ngài thân thể to lớn, mặt mày vui vẻ, lại có sáu đứa con nít leo trên ḿnh. Sáu đứa con nít biểu hiệu cho sáu thức (nhăn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ư) luôn luôn khuấy phá Ngài. Nhưng v́ Ngài đă tu phép Duy Thức nên Ngài vẫn luôn luôn tự tại (thường chỉ thấy có 5 đứa trẻ trên tượng tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, c̣n  Ư th́ không thấy được).

 

V. Niệm Danh Hiệu Ngài:

Niệm danh hiệu hoan hỷ, vui tươi.

Cầu mong được Ngài hóa độ.

Mong được dự Hội Long Hoa để được Ngài Giáo Hóa.

MAITREYA BUDDHA

 

I. Biography:

He was a Brahman. He was named Di Lặc with a last name A Dật Đa. His parents were Ba Bà Lợi.

 

II. The meaning of his name:

· A Dật Đa - Most compassionate; diligent in practicing religion

· Di Lặc - He practiced the Wisdom Seal (Tam Muội) method in his past life and attained enlightenment in the past live.

 

In addition, his mother became benevolent and generous since the day he was conceived.

 

III. Past lives:

In one of his past lives, he and Gautama Buddha engaged in the practice of enlightenment. Since he lacked self-perseverance he only became a Buddha to Be when Gautama actually became a Buddha.  He will be the future Buddha when the time is right for him.

1. His Beliefs: His method of practice was Conciousness-only which he did not believe in the true existence of all things. He believed in the chain of causes and effects in which a thing existed.

2. His Wishes: He is now living in the highest level of the Heaven and teaches his methods to the beings who live there. Due to his pledge, anyone who lives there will advance and will not receive punishment. Until a person on earth reaches 80,000 years old, Di Lặc Buddha will then become a Buddha.

3. One Of His Appearances: He appeared in Minh Châu, China and played as a venerable Khê Tử. His physique was huge. He was always happy. He spoke differently. He could rest at almost any place that rest could be found. He usually begged for food to feed the children in town. People usually called him "Bố Đại Ḥa Thượng". Before he passed away, he left behind a few words:

 

"I am truly Di Lặc.

My appearances are infinite

I usually appear as a common citizen.

Nobody actually sees the image of me".

 

IV. His Images in Buddhism:

His statue stands on the right side of Gautama Buddha. It has been mold with a huge body and a happy face with six kids hanging from his body. These kids are symbolic of the trouble caused by the six senses (eye, ear, nose, tongue, body, thought). Since he had achieved Duy Thức, he remained calm and happy.

 

V. Vowing His Name means:

Learn how to forgive

Learn how to stay happy

Try to be his follower.

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 01/21/11