The Three Carts and

the Burning House

 

One day, a fire brokes out in the house of a wealthy man who had many children. The wealthy man shouts at his children inside the burning house to flee. But, the children are absorbed in their games and cannot understand his warning, though the house is being consumed by flames. Then, the wealthy man devises a practical way to lure the children from the burning house. Knowing that the children are fond of interesting playthings, he calls out to them, “Listen! Outside the gate are the carts that you have always wanted: carts pulled by goats, carts pulled by deer, and carts pulled by oxen. Why don't you come out and play with them?" 

The wealthy man knows that these things will be irresistible to his children. 

The children immediately race out to get into the carts. In this way, the wealthy man is able to get his children safely away from the burning house. 

Once outside, the children demand the carts they have been promised. Instead, the wealthy man gives them a much finer and larger cart — one that runs as swiftly as the wind — adorned with many jewels and drawn by a great white ox. This cart is called the Great White Ox Cart.

 

Explanation:

The wealthy man can be compared to the Buddha, and the children to the people. The burning house indicates the real world where sufferings abound. The goat, deer, and ox carts represent the early teachings of Buddhism. In those previous teachings the goal was to attain the levels of Learning, Realization, or Bodhisattva.

Once those levels were reached, the Buddha’s followers were then ready to hear about the highest teaching, the Lotus Sutra. The Great White Ox Cart is compared to the teaching of the Lotus Sutra, which opens the direct way to Buddhahood.  

(from the Hiyu chapter of the Lotus Sutra)

 

 

Ba Cỗ Xe và Cái Nhà đang cháy

 

Một ngày nọ, ngôi nhà của một người trưởng giả giàu có với nhiều trẻ con bỗng bốc cháy.  Vị trưởng giả la to bảo con ḿnh bỏ căn nhà đang cháy mà chạy. Nhưng, các con của người đang ham mê các tṛ chơi của nó mà không thể hiểu được cảnh báo của cha, mặc dù căn nhà đang bị cháy rụi. Sau đó, vị trưởng giả giàu có t́m cách thiết thực để cứu các con của ḿnh. Biết rằng các con thích đồ chơi thú vị như xe cộ, ông hét to:  "Ra đây mà chơi. Bên ngoài có những loại xe mà các con luôn muốn. Ra đây mà chơi, nào là xe dê, xe hươu, và xe ḅ. Các con hăy ra đây mà chơi với nó."

Vị trưởng giả biết rằng những thú vui này con ḿnh sẽ không bao giờ từ chối.

Lũ trẻ ngay lập tức chạy ra để chọn xe. Chỉ bằng cách này, vị trưởng giả mới có thể đưa những đứa con của ông ra khỏi nhà cháy một cách an toàn.

Một khi bên ngoài, các con ông yêu cầu những cỗ xe mà họ đă được hứa. Thay vào đó, vị trưởng giả giàu có cho con một cỗ xe tốt hơn và lớn hơn nhiều - nó chạy nhanh chóng như gió - trang trí bằng nhiều đồ trang sức và được kéo bởi một con ḅ trắng tuyệt vời. Cỗ xe này được gọi là Đại Bạch Ngưu.

 

Giải thích:

Vị trưởng giả giàu có có thể được so sánh thay Đức Phật, và lũ trẻ (con ông) ví như chúng sanh. Cái nhà cháy thay cho thế giới hiện nay, nơi mà đau khổ c̣n chồng chất. Các xe dê, xe hươu, và xe ḅ đại diện cho những lời dạy đầu tiên của Phật giáo.  Mục tiêu những lời dạy đó là để đạt được các mức độ tu tập, chứng ngộ hay giải thoát, hoặc các quả vị Bồ Tát.

Một khi đă đạt quả vị chứng ngộ, người theo Phật đă sẵn sàng thâm nhập lời dạy cao siêu hơn của Phật, như Kinh Pháp Hoa. Cỗ Xe Đại Bạch Ngưu  được so sánh với việc giảng dạy của Kinh Pháp Hoa thâm diệu này, mở lối trực tiếp vào Phật tính.

 

Bạch Xuân Phẻ dịch

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 06/09/10