GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VĂN PH̉NG ĐIỀU HỢP LIÊN CHÂU

 

TUYÊN BỐ CHUNG

của GHPGVNTN ÂU CHÂU, ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN, HOA KỲ VÀ GIA NĂ ĐẠI,

nhân KỶ NIỆM 50 NĂM (1964 – 2014)

NGÀY CÔNG BỐ HIẾN CHƯƠNG Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

 

Đạo Phật truyền vào Việt Nam từ đầu kỷ nguyên dương lịch. Từ thời sơ nguyên ấy đến nay, trải bao triều đại suy-thịnh, phế-hưng, đất nước có khi đổi tên theo các triều đại, chính thể, nhưng Đạo Phật Việt vẫn là một ḍng chảy nhất quán, bất tuyệt suốt 2000 năm.

Nhất quán không phải là sự đồng nhất, không thay đổi nơi danh xưng tổng hội, giáo hội…; cũng không phải từ những ngôi vị tăng trưởng, đạo thống, tăng thống... Nhất quán là ở chỗ đồng tâm hiệp ư về bản hoài hoằng dương chánh pháp để phục vụ nhân loại và dân tộc. Nhờ bản hoài này mà Đạo Phật có thể song hành với đất nước và dân tộc một cách hài ḥa, tương hợp theo chiều dài lịch sử.

Vậy, nói “kế thừa 2000 năm Phật Việt trên quê hương” là kế thừa yếu chỉ tu tập và kế thừa chí nguyện truyền bá chánh pháp, để mang lại hạnh phúc an lạc cho muôn dân; đi xa hơn là cho cả nhân loại, chúng sanh.

Trong ư nghĩa ấy, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được xem là tập thể thừa tự di sản Phật Việt; và “thống nhất” ở đây không có nghĩa là duy nhất, độc nhất, độc quyền, mà chính là nơi kết tụ ḥa hợp những cá nhân và các tập thể con Phật dưới một mái nhà chung; ở đó, không ai là chủ nhân ông, không ai là kẻ nắm uy quyền tối thượng. Tất cả các thành viên đều được b́nh đẳng nơi thể tánh như Phật dạy, cũng như b́nh đẳng nơi ư chí và tâm nguyện trong mọi sinh hoạt giáo hội, mọi sinh hoạt Tăng đoàn.

 

NGUYỆN VỌNG THỐNG NHẤT 

 

Nh́n lại trang sử cận đại, vào hậu bán thế kỷ thứ 20, trong thời kỳ đất nước bị ngoại xâm và chia làm ba miền (tam kỳ: Bắc, Trung, Nam), Tăng tín đồ Việt Nam đă hoài băo một nền Phật giáo thống nhất toàn quốc để cùng xiển dương đạo pháp và để phục vụ dân tộc hữu hiệu hơn. Hoài băo ấy đă được thành tựu qua Hội Nghị Phật Giáo Toàn Quốc, họp tại Chùa Từ Đàm - Huế vào ngày 06.5.1951, qui tụ 51 đại biểu thuộc 6 tập đoàn Phật giáo của ba miền, tiến đến việc thành lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.

Tuy vậy, trên danh nghĩa là một tổ chức Phật giáo toàn quốc, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam trong giai đoạn phôi thai vẫn chưa thực hiện được hoài băo thống nhất và kết hợp chỉ đạo một cách trọn vẹn.

Cho đến Pháp nạn năm 1963, toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam—qua các tập đoàn và tổ chức Phật giáo—mới nhận thức rơ ràng hơn về tầm quan trọng của thống nhất và nhu cầu kết hợp chặt chẽ để tồn tại, và cùng chung lo hoằng pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại.

Chính trong thời kỳ pháp nạn này, Phật giáo đồ đă phải chịu nhiều cay đắng tủi nhục, kỳ thị và khủng bố, lao tù và trấn áp; hơn thế nữa, nhiều Tăng Ni, Cư sĩ đă trải cả xương máu, để khẳng định sự tồn tại của Đạo Pháp trong ḍng sinh mệnh dân tộc. Cuối cùng, ngay sau khi đất nước chuyển ḿnh và Phật giáo vượt qua pháp nạn, nguyện vọng thống nhất Phật giáo đă được kết tinh, tựu thành trong đại hội của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam và các tổ chức Phật giáo toàn miền Nam, diễn ra tại Chùa Xá Lợi, Sài-g̣n, vào ngày 31.12.1963. Đại hội đă đồng tâm quyết nghị thành lập tổ chức Phật giáo hợp nhất và tiêu biểu của nền Phật Việt: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đến ngày 04.01.1964 th́ bản Hiến Chương của Giáo Hội được công bố, với “Lời Mở Đầu” xác định đường hướng nhất quán và chỗ đứng của Giáo Hội trên quê hương Việt Nam như sau:

“Công bố Lư tưởng Ḥa b́nh của giáo lư Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đă hoài băo từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặt sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc.

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lư, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà c̣n phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp có chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam.”

 

 

CỐT TỦY CỦA HIẾN CHƯƠNG THỐNG NHẤT 

 

Hiến Chương GHPGVNTN với Lời Mở Đầu, là tiếng nói Bi-Trí của toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam sau cơn Pháp nạn; với Mục Đích cao đẹp xứng đáng kế thừa di sản hoằng truyền Phật đạo của Lịch Đại Tổ Sư; và với Hệ Thống Tổ Chức dựa trên nguyên tắc yết-ma của Tăng đoàn, là nền tảng vững chắc cho mọi sinh hoạt dân chủ, ḥa hợp của toàn thể thành viên Giáo Hội.

Hiến Chương ấy được viết nên bởi trí tuệ, từ bi và hùng lực của Phật giáo đồ Việt Nam trong cơn Pháp nạn 1963; được chính thức công bố ngày 04.01.1964 như là chứng tích trường tồn của Đạo Phật trong ḍng sử Việt, và đă được tu chính lần sau cùng ngày 12.12.1973 trước khi có Pháp nạn 1975. Cho đến hôm nay, ngày 04.01.2014, vừa đúng 50 năm, Hiến Chương GHPGVNTN vẫn c̣n là linh hồn, là biểu tượng kết tinh tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh của người con Phật trong mọi thời đại. Tuân thủ Hiến Chương th́ Hiến Chương c̣n; Hiến Chương c̣n, Giáo Hội c̣n. GHPGVNTN không ép buộc ai phải là thành viên, cũng không ép buộc ai phải rời bỏ; nhưng ai không muốn tuân thủ Hiến Chương th́ hăy tự đặt ḿnh ra khỏi GHPGVNTN, không được quyền dẫm đạp lên Hiến Chương để ban hành những văn kiện phi chánh pháp, phi dân chủ, trái yết-ma tăng.

Hiến Chương GHPGVNTN nói, “không đặt sự tồn tại của ḿnh nơi nguyên vị cá biệt, mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của Nhân loại và Dân tộc.” Chính từ tuyên ngôn vô ngă này, về mặt tinh thần, giáo hội trở thành bất tử; về mặt h́nh thức, giáo hội có thể tùy duyên bất biến: tùy theo trú xứ và thời đại mà hiện thân, hóa thân trong h́nh thức này hoặc h́nh thức khác, nhưng “lập trường thuần nhất” vẫn là “phục vụ Nhân loại và Dân tộc.” V́ vậy, GHPGVNTN không phải của riêng ai. Không ai là sở hữu chủ của GHPGVNTN dù ở ngôi vị tối cao lănh đạo. Tất cả thành viên đều chung mang sứ mệnh thực hiện lư tưởng và mục đích Hoằng dương Chánh Pháp cũng như trách nhiệm đối với sự tồn vong của đạo pháp và dân tộc.

Hệ luận của ư nghĩa trên là, dù có những biến động ngoại tại hay nội tại, đoản hạn hay trường kỳ, phát xuất từ một nhóm người hay cá nhân, dù một vài lănh đạo có từ chức hay bị cách chức, dù cơ cấu và nhân sự của Viện Hóa Đạo hay Viện Tăng Thống có bị thế quyền đày đọa hay thảm sát, dù cơ chế giáo hội có nhất thời tiêu trầm hay suy vong bởi người này hay người khác, ở thời điểm này hay thời điểm khác, nơi chốn này hay nơi chốn khác, th́ trên đại thể, đại bộ phận của GHPGVNTN vẫn tồn tại trên bước chân hoằng truyền Phật đạo, phụng sự chúng sinh của những thành viên “chấp nhận bản Hiến Chương” và tuân thủ các nguyên tắc yết-ma truyền thống của Tăng đoàn.

 

TUYÊN BỐ CHUNG

 

Suy nghiệm nguyên do, mục đích và cốt tủy của Hiến Chương GHPGVNTN nói trên, chúng tôi, toàn thể Tăng, Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đ́nh Phật Tử sinh hoạt trong các tổ chức GHPGVNTN tại hải ngoại thuộc Âu châu, Úc châu, Hoa Kỳ và Gia Nă Đại, sau khi thảo luận trong tinh thần ḥa hợp và ư thức tự giác, dẫn đến sự hiệp ư đồng tâm, xin long trọng tuyên bố: 

1) Tiếp tục sứ mệnh “phục vụ Nhân loại và Dân tộc bằng cách Hoằng dương Chánh Pháp” như Hiến Chương GHPGVNTN đề ra, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào;

2) Kiên tŕ theo đuổi và yểm trợ công cuộc phục hoạt GHPGVNTN tại quê nhà và nỗ lực phát huy các tổ chức GHPGVNTN tại hải ngoại; tích cực hỗ trợ công cuộc bảo vệ sự toàn vẹn lănh thổ trước mọi hiểm họa xâm lăng, đồng thời toàn tâm vận động không ngừng cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân Việt Nam;

3) Cương quyết bác bỏ mọi tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng đầy ác ư phá hoại và gây chia rẽ của các cá nhân và tổ chức thế tục, tôn giáo, hoặc các nhóm người mượn danh Phật tử, mượn danh giáo hội, đang nhắm vào tập thể Tăng Ni và Cư Sĩ GHPGVNTN nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung;

4) Khẳng định rằng GHPGVNTN vẫn tồn tại và tiếp tục phát triển vững mạnh tại hải ngoại, trong sự hiện thân hoặc hóa thân của rất nhiều tổ chức giáo hội, tông môn, pháp phái đă được lần lượt sáng lập và phát huy suốt 39 năm qua, để bảo tồn và xiển dương nền Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại; và nhất là với sự h́nh thành thích thời vào năm 2009 của “Văn Pḥng Điều Hợp Liên Châu” nhằm kết nối tâm chí và những hành hoạt trọng yếu giữa bốn [4] Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Âu châu, Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, Hoa Kỳ và Gia Nă Đại.

 

Chúng tôi thiết tha kêu gọi toàn thể Tăng Ni và Phật giáo đồ Việt Nam trong nước và hải ngoại hết sức b́nh tâm, tỉnh giác về các vấn đề nhạy cảm trong nội bộ Phật giáo, không để các thế lực ác lợi dụng danh nghĩa Phật giáo để phá hoại Phật giáo, hủy báng Tăng-đoàn; khuyến thỉnh các cơ sở thuộc Giáo Hội các cấp thường xuyên tổ chức các khóa tu tập và sám hối đúng tinh thần Chánh Pháp, để củng cố nội lực và giải trừ chướng nạn của Giáo Hội nói riêng và Phật giáo nói chung; khuyến thỉnh chư vị nam nữ Phật tử giữ vững niềm tin đối với Tam Bảo, vun bồi tâm bồ-đề và nỗ lực tu học để ủng hộ đạo pháp, góp phần cùng Tăng Ni xiển dương Chánh Pháp, ngơ hầu làm hiển lộ giáo lư chân-thực bất-hư của Đức Thế Tôn. 

 

Phật lịch 2557, ngày 04.01.2014

Thành viên Tăng Ni, Cư sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại các châu lục và quốc gia

đồng kư tên: 

 

GHPGVNTN HOA KỲ: 

 

          1.     HT. Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Pḥng Hội Đồng Giáo Phẩm

          2.     HT. Thích Phước Thuận, Thành viên HĐGP

          3.     HT. Thích Tín Nghĩa, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành

          4.     HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ tịch Nội vụ HĐĐH

          5.     HT. Thích Minh Tuyên, Phó Chủ tịch HĐĐH

          6.     HT. Thích Nguyên An, Phó Chủ tịch Ngoại vụ

          7.     HT. Thích Thái Siêu, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo Dục

          8.     HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư kư HĐĐH

          9.     HT. Thích Minh Hồi, Tổng vụ trưởng TV Kiến Thiết

       10.     HT. Thích Tâm Vân, Tổng vụ phó TV Tăng Sự

       11.     HT. Thích Thiện Long, Tổng vụ trưởng TV  Kinh Tế  Tài Chánh

       12.     HT. Thích Giác Sĩ, Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp

       13.     HT. Thích Nhật Quang, Ban Giao Tế HĐĐH

       14.     HT. Thích Thông Hải, Tổng vụ trưởng TV Từ Thiện Xă Hội

       15.     TT. Thích Minh Dung, Tổng vụ trưởng TV Văn Hoá

       16.     TT. Thích Hạnh Tuấn, Tổng vụ trưởng TV Thanh Niên

       17.     TT. Thích Nhật Huệ, Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xă Hội

       18.     TT. Thích Nguyên Kim, Tổng vụ phó TV Giáo Dục

       19.     TT. Thích Tâm Tường, Tổng vụ phó TV Tăng Sự

       20.     TT. Thích Đồng Trí, Tổng vụ trưởng TV Hoằng Pháp

       21.     TT. Thích Nhật Trí, Tổng vụ trưởng TV Nghi Lễ

       22.     TT. Thích Tâm Thành, Thành viên TV Nghi Lễ

       23.     TT. Thích Giác Minh, Tổng vụ phó TV Nghi Lễ

       24.     TT. Thích Tuệ Uy, Tổng vụ phó TV Nghiên Cứu Kế Hoạch

       25.     TT. Thích Hải Chánh, Tổng vụ phó TV Nghi Lễ

       26.     TT. Thích Thánh Minh, Tổng vụ trưởng TV Cư Sĩ

       27.     TT. Thích Phước Mỹ, Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp

       28.     TT. Thích Ẩn Long, Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp

       29.     TT. Thích Thông Lư, Tổng vụ phó TV Cư Sĩ

       30.     TT. Thích Hải Thông, Tổng vụ phó TV Cư Sĩ

       31.     TT. Thích Trí Thọ, Tổng vụ phó TV Kinh tế Tài Chánh

       32.     TT. Thích Định Quang, Tổng vụ phó TV Nghi Lễ

       33.     TT. Thích Hạnh Đức, Tổng vụ phó TV Giáo Dục

       34.     TT. Thích Minh Tuệ, Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp

       35.     Đại Đức Thích Tịnh Hải, Thành viên TV Từ Thiện Xă Hội

       36.     ĐĐ. Thích Tâm B́nh, Thành viên TV Nghi Lễ

       37.     ĐĐ. Thích Chúc Hiền, Thành viên TV Từ Thiện Xă Hội

       38.     ĐĐ. Thích Đồng Châu, Thành viên TV Truyền Thông

       39.     ĐĐ. Thích Minh Trọng, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Pháp Chế

       40.     ĐĐ. Thích Quảng Định, Tổng vụ phó TV Giáo Dục

       41.     ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ, Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp

       42.     ĐĐ. Thích Huệ Nhân, Tổng vụ phó TV Văn Hoá

       43.     ĐĐ. Thích Quảng Văn, Tổng vụ phó TV Văn Hoá

       44.     ĐĐ. Thích Nhuận Tánh, Thành viên TV Giáo Dục

       45.     ĐĐ. Thích Minh Hiếu, Thành viên TV Thanh Niên

       46.     ĐĐ. Thích Thường Tịnh, Thành viên TV Từ Thiện Xă Hội

       47.     ĐĐ. Thích Nhật Thiện, Tổng vụ phó TV Nghi Lễ

       48.     ĐĐ. Thích Thường Giới, Thành viên TV Nghi Lễ

       49.     ĐĐ. Thích Minh Nguyên, Tổng vụ phó TV Kiến Thiết

       50.     SB. Thích Nữ Như Nguyện, Tổng vụ trưởng TV Ni Bộ

       51.     NS. Thích Nữ Minh Phước, Tổng vụ phó TV Ni Bộ

       52.     NS. Thích Nữ Như Định, Tổng vụ phó TV Ni Bộ

       53.     NS. Thích Nữ Giới Châu, Thành viên TV Giáo Dục

       54.     NS. Thích Nữ Diệu Tánh, Tổng Thủ Quỹ HĐĐH

       55.     NS. Thích Nữ Tiến Liên, Tổng vụ phó kiêm Thư kư TV Ni Bộ

       56.     NS. Thích Nữ Tuệ Từ, Phó Tổng Thủ Quỹ HĐĐH

       57.     NS. Thích Nữ Như Quang, Tổng vụ phó TV Kinh Tế Tài Chánh

       58.     NS. Thích Nữ Luân Liên, Thành viên TV Từ Thiện Xă Hội

       59.     NS. Thích Nữ Nguyên Bổn, Tổng vụ phó TV Kinh Tế Tài Chánh

       60.     NS. Thích Nữ Huệ Nghiêm, Tổng vụ phó TV Kinh Tế Tài Chánh

       61.     SC. Thích Nữ Tịnh Quang, Thành viên TV Giáo Dục

       62.     SC. Thích Nữ Nguyên Hương, Thành viên TV Hoằng Pháp

       63.     SC. Thích Nữ Giới Định, Thành viên TV Văn Hoá

       64.     SC. Thích Nữ Hạnh Nguyện, Thành viên TV Cư Sĩ

       65.     Cư sĩ Tâm Đức – Trần Quang Thuận, Tổng vụ trưởng TV Nghiên Cứu Kế Hoạch

       66.     Cs. Quảng Thành – Bùi Ngọc Đường, Tổng vụ trưởng TV Truyền Thông

       67.     Cs. Nguyên Lượng, Tổng vụ phó TV Cư Sĩ

       68.     Cs. Quảng Phước – Huỳnh Tấn Lê, Tổng vụ trưởng TV Pháp Chế

       69.     Cs. Tâm Huy – Huỳnh Kim Quang, Phó Tổng Thư Kư HĐĐH

       70.     Cs. Tâm Quang – Vĩnh Hảo, Phụ tá Tổng Thư Kư HĐĐH

       71.     Cs. Dina Linh Nguyễn, Tổng vụ phó TV Pháp Chế

       72.     Cs. Quảng Trà – Nguyễn Thanh Huy, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Pháp Chế

       73.     Cs. Đoàn Thùy, Thư kư TV Pháp Chế

       74.     Huynh trưởng Phan Duy Chiêm, Vụ trưởng GĐPT Vụ

       75.     Htr. Nguyễn Quốc Hưng, Thư kư TV Thanh Niên

       76.     Htr. Tâm Hoà – Lê Quang Dật, Thành viên TV Truyền Thông

       77.     Cs. Trần Quư Hùng, Tổng vụ phó TV Pháp Chế

       78.     Cs. Lam Nguyên, Thành viên TV Văn Hóa

       79.     Cs. Nguyên Ngọc – Thái Kế An, Thành viên TV Cư Sĩ

       80.     Cs. Thiện Đồng – Trần Huy, Thành viên TV Cư Sĩ

       81.     Cs. Trần Thị Cát Tường, Thành viên TV Cư Sĩ

       82.     Cs. Lệ Tú, Thành viên TV Từ Thiện Xă Hội

       83.     Cs. Nguyễn Thị Hiền, Thành viên TV Từ Thiện Xă Hội

       84.     Cs. Trần Thuận Hiền, Thành viên TV Kinh Tế Tài Chánh

       85.     Cs. Quảng Hải – Phan Trung Kiên, Thành viên TV Truyền Thông

       86.     Cs. Đức Diệu Tường, Thành viên TV Truyền Thông.

 

 

GHPGVNTN ÂU CHÂU:

 

1.     HT. Thích Tánh Thiệt, Quyền Chủ tịch HĐĐH

2.     HT. Thích Như Điển, Tổng Thư Kư HĐĐH

3.     TT. Thích Minh Giác, Tổng vụ trưởng TV Tăng Sự

4.     TT. Thích Quảng Hiền, Tổng vụ trưởng TV Hoằng Pháp

5.     TT. Thích Tâm Huệ, Tổng vụ trưởng TV Giáo Dục

6.     TT. Thích Giác Thanh, Tổng vụ trưởng TV Cư Sĩ

7.     TT. Thích Thông Trí, Tổng vụ trưởng TV Thanh Niên

8.     TT. Thích An Chí, Tổng vụ trưởng TV Nghi Lễ

9.     TT. Thích Nguyên Lộc, Tổng vụ trưởng TV Văn Hóa

10.  TT. Thích Hạnh Thông, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Cư Sĩ

11.  TT. Thích Phật Đạo, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Văn Hóa

12.  TT. Thích Phước Huệ, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Tăng Sự

13.  TT. Thích Quảng Đạo, Phụ tá VP Tổng vụ Tăng Sự

14.  TT. Thích Từ Trí, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Cư Sĩ

15.  TT. Thích Tịnh Phước, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Từ Thiện Xă Hội

16.  ĐĐ. Thích Viên Tịnh, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Từ Thiện Xă Hội

17.  ĐĐ. Thích Viên Giác, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Văn Hóa

18.  ĐĐ. Thích Tịnh Thông, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Hoằng Pháp

19.  ĐĐ. Thích Hạnh Vân, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Nghi Lễ

20.  ĐĐ. Thích Hạnh Giới, Phụ tá Tổng Thư Kư HĐĐH

21.  ĐĐ. Thích Pháp Quang, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Thanh Niên

22.  Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm, Vụ trưởng Vụ Ni Bộ Bắc Tông

23.  Ni trưởng Thích nữ Như Viên, Phụ tá Vụ trưởng Vụ Ni Bộ Bắc Tông

24.  Ni sư Thích nữ Diệu Phước, Thủ Quỹ HĐĐH

25.  NS. Thích nữ Diệu Trạm, Phụ tá Vụ trưởng Vụ Ni Bộ Bắc Tông

26.  NS. Thích nữ Minh Hiếu, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Từ Thiện Xă Hội

27.  Sư cô Thích nữ Như Quang, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Thanh Niên

28.  SC. Thích Nữ Hạnh Khánh, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Giáo Dục

29.  SC. Thích nữ Tuệ Đàm Nghiêm, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Giáo Dục

30.  Htr. Tâm Bạch - Trần Huyền Đan, Trưởng Ban HDTƯ GĐPT Âu Châu

 

 

GHPGVNTN HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN:

 

1. HT. Thích Huyền Tôn, Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm

2. HT. Thích Như Huệ, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành

3. HT. Thích Bảo Lạc, Phó Hội Chủ Điều Hành HĐĐH

4. HT. Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ Ngoại Vụ HĐĐH

5. HT. Thích Trường Sanh, Phó Hội Chủ HĐĐH Đặc Trách Tân Tây Lan

6. HT. Thích Minh Hiếu, Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp

7. TT. Thích Tịnh Minh, Tổng vụ phó TV Tăng Sự

8. TT. Thích Bổn Điền, Viện chủ Chùa Huyền Quang, Thành viên Tăng Ni GH

9. TT. Thích Nguyên Trực, Tổng vụ trưởng TV Cư Sĩ

10 .TT. Thích Nhật Tân, Tổng Thư Kư HĐĐH

11. TT. Thích Tâm Minh, Tổng vụ trưởng TV Thanh Niên – GĐPT

12. TT. Thích Như Định, Tổng vụ phó TV Nghi Lễ

13. TT. Thích Tịnh Đạo, Tổng vụ trưởng TV Văn Hóa Giáo Dục

14. TT. Thích Tâm Phương, Tổng vụ trưởng TV Từ Thiện Xă Hội

15. TT. Thích Thiện Hiền, Tổng vụ trưởng TV Nghi Lễ

16. TT. Thích Phổ Hương, Trụ tŕ Chùa Long Quang, Thành viên Tăng Ni GH

17. TT. Thích Nguyên Tạng, Phó Tổng Thư Kư HĐĐH

18. TT. Thích Giác Tín, Phó Tổng Thư Kư HĐĐH

19. TT Thích Đạo Thông, Trụ tŕ Chùa Hưng Long, Thành viên Tăng Ni GH

20. TT Thích Minh Hội, Trụ tŕ TV Minh Quang Sydney,Thành viên Tăng Ni GH

21. TT Thích Minh Thường, Trụ tŕ TV Minh Quang Nam Úc, Thành viên Tăng Ni GH

22. TT Thích Minh Thiên, Trụ tŕ TV Minh Quang Tây Úc, Thành viên Tăng Ni GH

23. ĐĐ Thích Viên Trí, Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xă hội

24. ĐĐ Thích Viên Tịnh, Tổng vụ phó TV Nghi lễ

25. ĐĐ Thích Nhuận Chơn, Tổng vụ phó TV Nghi lễ

26. ĐĐ Thích Đồng Thanh, Tổng vụ phó TV Cư Sĩ

27. ĐĐ Thích Hạnh Tri, Tổng vụ phó TV Văn Hóa Giáo Dục

28. ĐĐ Thích Đạo Hiển, Tổng vụ phó TV Thanh Niên GĐPT

29. ĐĐ Thích Phổ Huân, Trụ tŕ Chùa Pháp Bảo, Thành viên Tăng Ni GH

30. ĐĐ Thích Thông Hiếu, Tổng vụ phó TV Cư Sĩ

31. Ni trưởng Thích Nữ Phước Trí, Vụ Trưởng Ni Bộ

32. NT. Thích Nữ Chơn Đạo, Vụ phó Vụ Ni Bộ

33. NS. Thích Nữ Tâm Lạc, Tổng vụ trưởng TV Tài chánh

34. Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết, Chánh Thủ Quỹ HĐĐH

35. NS. Thích Nữ Viên Thông, Phó Thủ Quỹ HĐĐH

36. NS. Thích Nữ Chân Kim, Tổng vụ phó TV Tài Chánh

37. Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai, Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xă hội

38. SC. Thích Nữ Thành Liên, Tổng vụ phó TV Tài chánh

39. SC. Thích Nữ Huệ Khiết, Trụ tŕ Chùa Báo Ân, Thành viên Tăng Ni GH

40. SC. Thích Nữ Như Như, Thành viên Tăng Ni GH

41. SC Thích Nữ Đạo Hỷ, Thành viên Tăng Ni GH

42. SC Thích Nữ Thảo Liên, Thành viên Tăng Ni GH

43. SC Thích Nữ Thuận Liên, Thành viên Tăng Ni GH

44. SC Thích Nữ Đạo Từ, Thành viên Tăng Ni GH

45. SC Thích Nữ Đạo Hương, Thành viên Tăng Ni GH

46. SC Thích Nữ Đạo Hạnh, Thành viên Tăng Ni GH

47. SC Thích Nữ Đạo Thanh, Thành viên Tăng Ni GH

48. SC Thích Nữ Đạo Tịnh, Thành viên Tăng Ni GH

49. SC Thích Nữ Đạo An, Thành viên Tăng Ni GH

50. SC Thích Nữ Hạnh Nguyên, Thành viên Tăng Ni GH

51. SC Thích Nữ Huệ Nhẫn, Thành viên Tăng Ni GH

52. SC Thích Nữ Viên Thường, Thành viên Tăng Ni GH

53. SC Thích Nữ Giác Anh, Thành viên Tăng Ni GH

54. SC Thích Nữ Giác Duyên, Thành viên Tăng Ni GH

55. SC Thích Nữ Giác Trí, Thành viên Tăng Ni GH

56. SC Thích Nữ Giác Niệm, Thành viên Tăng Ni GH

57. Ni Cô Thích Đạo Hiếu, Thành viên Tăng Ni GH

58. Ni Cô Thích Liên Hạnh, Thành viên Tăng Ni GH

59. Ni Cô Thích Liên Như, Thành viên Tăng Ni GH

60. Ni Cô Thích Liên Thiện, Thành viên Tăng Ni GH

61. Cư sĩ Lâm Như Tạng, Tổng Vụ phó TV Hoằng Pháp

 

 

GHPGVNTN HẢI NGOẠI TẠI CANADA:

 

1.     HT. Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

2.     HT. Thích Trường Minh, Thành viên

3.     TT. Thích Thiện Quang, Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH

4.     TT. Thích Trường Phước, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐĐH

5.     TT. Thích Nguyên Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

6.     TT. Thích Trí Thành, Tổng vụ trưởng TV Tăng Sự

7.     TT. Thích Viên Diệu, Tổng vụ trưởng TV Cư Sĩ

8.     TT. Thích Tâm Ḥa, Tổng vụ trưởng TV Hoằng Pháp

9.     TT. Thích Nhật Trí, Tổng Thư Kư HĐĐH

10.  TT. Thích Nhật Quán, Tổng vụ trưởng TV Văn Hóa

11.  TT. Thích Tâm Đăng, Tổng vụ trưởng TV Thanh Niên

12.  TT. Thích Đạo Hạnh, Tổng vụ trưởng TV Nghi Lễ

13.  TT. Thích Tâm Minh, Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp

14.  Đại Đức Thích Nguyên Măn, Tổng vụ trưởng TV Tài Chánh

15.  ĐĐ. Thích Đạo Quang, Tổng vụ phó TV Nghi Lễ

16.  ĐĐ. Thích Pháp Lạc, Thành viên

17.  ĐĐ. Thích Từ Nhẫn, Thành viên

18.  ĐĐ. Thích Tín Tâm, Thành Viên

19.  ĐĐ. Thích Phước Tuệ, Thành viên

20.  ĐĐ. Thích Thông Giới, Thành viên

21.  ĐĐ. Thích Phước Toàn, Thành viên

22.  Ni Sư Thích Nữ Bảo Quang, Tổng vụ trưởng TV Từ Thiện Xă Hội

23.  NS. Thích Nữ Như Đức, Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ Bắc Tông

24.  NS. Thích Nữ Từ Diệu, Tổng Thủ Quỹ HĐĐH

25.  NS. Thích Nữ Đức Nghiêm, Thành viên

26.  Sư cô Thích Nữ Viên Tánh, Thành viên

27.  SC. Thích Nữ Tịnh Niệm, Thành viên

28.  SC. Thích Nữ  Như Minh,  Thành viên

29.  SC. Thích Nữ Huệ Thuận,  Thành viên

30.  SC.  Thích Nữ Phổ Tánh, Thành viên

31.  SC. Thích Nữ Diệu Hiếu, Thành viên

32.  SC. Thích Nữ Thông Huệ, Thành viên

33.  SC. Thích Nữ Nhất Nguyện, Thành Viên

34.  SC. Thích Nữ Thông Tịnh, Thành viên

35.  SC. Thích Nữ Hỷ An, Thành viên

36.  SC. Thích Nữ Hỷ Lạc, Thành viên

37.  SC. Thích Nữ Khánh Từ, Thành viên

38.  SC. Thích Nữ Tánh Hiền, Thành Viên

39.  Cư sĩ Hạnh Cơ, Phụ tá Tổng vụ trưởng TV Giáo Dục, đặc trách Phiên dịch

40.  Cư sĩ Minh Chơn - Nguyễn Văn Chính, Trưởng Ban HDTƯ GĐPTVN tại Canada

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/05/15