Thư ṭa soạn số 145

 

(tháng 12.2023)

 

 

 

NGĂ NGUYỆN VÔ CÙNG

  

 

 

Tâm chí nhỏ th́ nh́n cuộc đời trong phạm vi trăm năm, thấy mục đích sống trong ṿng gia đ́nh, xă hội, tôn giáo, quốc gia. Tâm chí rộng hơn th́ hướng đến lợi ích của nhân loại, của thế giới, trong hiện tại và nhiều thập niên hay thế kỷ tương lai.

Giới hạn nhỏ, lớn là ở nơi không gian và thời gian. Mục tiêu nhỏ, lớn th́ đặt nơi lợi ích của cá nhân hay số đông. Nhưng dù ngắn hạn hay dài hạn, con đường tất yếu của đời sống nhân loại là giáo dục. Con đường của Phật giáo ở cuộc đời này cũng không ngoài lănh vực giáo dục, thuật ngữ thiền môn gọi là giáo hóa, hóa độ, hoằng pháp.

 

Trong thiền môn, tâm chí cũng có nhỏ và lớn như vậy. Nhỏ th́ mục đích đặt nơi giới phẩm đại đức, thượng tọa, ḥa thượng..., hoặc nơi chức danh trụ tŕ, viện chủ, hội chủ (một giáo hội hay hội đoàn). Lớn th́ mục tiêu là làm Phật, trước hết là tu tập hành tŕ, chứng ngộ chân lư để thoát ly sinh tử (sinh tử đại sự [1]), nguyện nhiều đời nhiều kiếp cho đến vô tận vị lai luôn hết ḷng hoằng truyền Chánh Pháp, cứu khổ và hóa độ hằng hà sa số chúng sanh.

Làm trưởng tử của đức Phật th́ tâm chí phải cao rộng, không thể thấp bé quẩn quanh nơi ngôi vị hay ngôi chùa. Thậm chí làm người phật-tử tại gia cũng cần học theo tâm chí như thế.

Tâm chí cao rộng th́ trải cả thệ nguyện của ḿnh đến vô cùng vị lai, bao trùm cả vô tận không gian. Nơi nào có thế giới khổ đau, có chúng sinh khổ đau, nơi đó xin nguyện có mặt để giáo hóa, không chỉ trong hiện tại mà đời đời kiếp kiếp tương lai.

Nói ra th́ có vẻ như là điều không tưởng. Ít người tin là có thể thực hiện được, khi nh́n chung quanh, chỉ thấy đa số là những con người b́nh thường, tài năng giới hạn, đức độ khiếm khuyết... Có chăng th́ là hàng bồ-tát mới thực hiện được.

Nhưng bồ-tát, thực ra không phải là những vị thần linh bay trên trời cao hay ở một cơi ngoài kiếp nhân sinh này. Một khi từ ḷng thương cảm trước thống khổ thế gian, cất lên ước nguyện đem lại hạnh phúc an vui thực sự cho số đông, tức khởi phát bồ-đề nguyện, là có thể cất được bước chân đầu tiên trên bồ-đề hành. Nguyện lớn dẫn đường cho những phương tiện thiện xảo hóa độ chúng sanh.

Nghiệm thật kỹ sẽ thấy chung quanh có rất nhiều vị bồ-tát thường tiếp xúc chúng ta, thường nâng đỡ, giáo dục, khuyến hóa chúng ta vượt qua những khổ đau, kiếp nạn của đời thường. Bồ-tát sơ tâm th́ giáo hóa nhỏ; đại bồ-tát th́ giáo hóa lớn.

Giáo hóa lớn là trải cả sinh mệnh và tâm chí của ḿnh cho việc hoằng truyền Chánh Pháp, cứu khổ chúng sinh; dù hư không có hao ṃn hay có một giới hạn nào đó, thệ nguyện của tôi cũng vô cùng tận [2].

 

Chắp tay ngưỡng vọng những vị bồ-tát đă đến và đi, và sẽ trở lại thế gian thống khổ này để tiếp tục thực hiện con đường hóa độ dài xa vô tận.

 

 

 

___________

 

[1] Chỉ có sinh-tử là việc lớn, tức là phải thoát ly cơi luân hồi sinh-tử.

[2] “Hư không hữu tận, ngă nguyện vô cùng 虛空有盡,我願無窮 – Hư không dù có giới hạn th́ nguyện của tôi cũng không cùng tận – trong bài sám Quy Mạng, là một cách diễn đạt khác của Thiền sư Di Sơn Kiểu Nhiên (730 – 799) về thề nguyện vô tận của hàng Bồ-tát đối với Chánh Pháp cũng như đối với việc độ sinh, qua văn phát nguyện của ngài A-nan trong kinh Thủ Lăng Nghiêm: “Thuấn-nhă-đa tánh khả tiêu vong / Thước-ca-ra tâm vô động chuyển”   舜若多性可銷亡  爍迦囉心無動轉 – Tánh hư không dù có thể tiêu vong, tâm kiên cố cũng không động chuyển (Tiếng Phạn: Thuấn-nhă-đa phiên âm từ chữ śūnya, tức là hư không, tính không; Thước-ca-ra phiên âm của chữ Vajra, nghĩa là kim cương, hay sấm sét – dùng trong câu này là nói tính chất kiên cố, sắc bén có thể chặt đứt vật khác nhưng không thể bị phá hủy của kim cương để nói tâm nguyện bất hoại đối với Chánh Pháp).

 

 

 

 

TRỞ LẠI TRANG HỘP THƯ T̉A SOẠN

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 11/30/23