Thư ṭa soạn số 139

 

(tháng 06.2023)

 

 

 

LỬA TAM-MUỘI

 

 

 

Muôn dặm đăng tŕnh thân cô lữ

Ngàn nhà hóa duyên độ mê t́nh

Áo nhẫn nhục che thân mộng huyễn

Ḷng từ bi trùm cả nhân sinh (1)

Dựng ṭa pháp nơi nơi xứ xứ (2)

Chuỗi hạt lần, chính niệm ngày đêm

Thương đất nước chiến tranh, loạn lạc

Xót con dân thống khổ triền miên

Bất công xă hội, người người oán

Máu lệ nhà thiền cũng tuôn rơi

Thân giả tạm Như Lai trưởng tử

Không thể ngồi yên trước vận đạo suy vi

Một trang thư, lời mộc mạc chân chất (3)

Trải ḷng thương khắp đại địa sơn hà

Lửa tam-muội thắp châu thân đại định

Ṭa kim-cương kết một đóa hồng liên

Ôi uy nghi, bất động địa bồ-tát

Nhật nguyệt cùng soi nơi chốn thiêng

Bi tâm bất hoại để lại tim bất hoại

Thế giới nghiêng ḿnh chắp những búp tay sen

Ngưỡng lạy Người, chợt nhớ dáng hiền tăng

Áo vải thô sơ, một đời bần hàn dung dị

Làm tất cả việc và buông tất cả việc

Vẫn dặm dài cô tịch bóng Người tự tại đi qua.

 

 

 

 

___________________

 

(1)  Ḥa thượng Thích Trí Thủ có lời nguyện, ư từ Kinh Pháp Hoa:

"Một ḷng kính lạy Phật đà,

Ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai,

Con nguyền mặc áo Như Lai,

Con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời".

Nhà Như Lai là Ḷng Từ Bi; áo Như Lai là Tâm Nhu Ḥa Nhẫn Nhục; ṭa Như Lai là Nhất Thiết Pháp Không (tất cả các pháp vốn không có tự tính, vô ngă).

(2) “Kiến pháp tràng ư xứ xứ” – xây dựng đạo tràng khắp nơi. Câu này từ bài “Phát nguyện văn” (tức sám Quy Mạng) của Thiền sư Kiểu Nhiên, người Trung Hoa, đời Đường. Chữ “ṭa pháp” ở đây cũng nói về “ṭa Như Lai” (ở chú thích trên) trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư.

(3)  Trong "Lời nguyện tâm huyết," Ḥa thượng Thích Quảng Đức viết như sau:

“Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, trụ tŕ chùa Quan Thế Âm, Phú Nhuận, Gia Định.

Nhận thấy Phật giáo nước nhà đang lúc nghiêng ngửa, tôi là một tu sĩ mệnh danh là Trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật giáo tiêu vong, nên tôi vui ḷng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo.

Mong ơn mười phương chư Phật, chư Đại đức, Tăng Ni chứng minh cho tôi đạt thành ư nguyện sau đây:

1/ Mong ơn Phật Tổ gia hộ cho Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt nam ghi trong bản tuyên ngôn.

2/ Nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn bất diệt.

3/ Mong nhờ hồng ân đức Phật gia hộ cho chư Đại đức, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tránh khỏi nạn khủng bố, bắt bớ, giam cầm của kẻ ác gian.

4/ Cầu nguyện cho đất nước thanh b́nh, quốc dân an lạc...

 

Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm nên lấy ḷng bác ái từ bi đối với Quốc dân và thi hành chánh sách b́nh đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở.

Tôi thiết tha kêu gọi chư Đại đức, Tăng Ni, Phật tử nên đoàn kết nhất trí để bảo toàn Phật pháp.

Tỳ Kheo Thích Quảng Đức Kính bạch.”

 

 

 

 

 

 

TRỞ LẠI TRANG HỘP THƯ T̉A SOẠN

 

 

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/27/23