CẢM TẠ

 

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

 

Tháng 03.2021

 

Chùa Từ Đàm (TX) $2,000; Mai Văn Định $50; Bs. Connie K. Nguyen $100; Diệu Viên $300; Trần Trọng Khoái $60; Kiều Mộng Hà $100; Lang K. Sam $60; Anh Mă $100; Nguyễn Khắc Hiền $60; Nguyễn Thị Trúc $60; Nguyễn T. Thanh $60; Vơ Đ́nh Ngoạn $120; Trang Thị Hạnh (Canada) $150; Kathy H. Phạm $100; D. Châu M. Lư $100…

 

 

Tháng 02.2021

 

Kim Cang Temple $200; Sa Di Tâm Định $40; Bs. Connie Nguyen $100; M. Hạnh D. Hoa $100; Nguyễn Thị Tâm $160; Trần Dật & Ái Lan $100; Đỗ Ngọc Minh $60; Diệu Tịnh $600; Trần Hồng Anh $100; Phan Duy Chiêm $150; Diệu Sơn $30; My Vu $40; Nguyễn Thị Hai $100; Kha Hoàng Giang $50; Hùng Trần $60; Nguyễn Thị Cúc $100; Lena Trần $60; Trần Nguyên $100; Chúc Nguyên $120; Kim Trần $60; Bạch Tuyết Mai $100…

 

 

Tháng 01.2021

 

HT. Thích Thái Siêu $500; Ni sư Huệ Nghiêm (GA) $400; Tổng Hội Cư Sĩ PGVN $1,000; Khúc H. Liêm $10; Vơ Lệ Chi $60; Huỳnh Tâm $100; Trần Kim Cẩm $100; Mai Văn Định $50; Huỳnh Xuân $100; Nguyễn Kim Hồng $100; Hoàng Thùy Trang $60; Dzang H. Nguyễn $60; Hồ Văn Quyền $100; T. Quách $200; Nguyễn Kiến Tâm $200; Diệu Tịnh $600; Nguyễn Hải $60; Chùa Việt Nam (TX) $100; Nhẫn Lê $65; Tu viện Trúc Lâm (Canada) $90; Vinh Brown $150...

 

 

Ban Thư Kư Chánh Pháp

 

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/31/21